Το αντικείμενο της σύμβασης  αφορά στην προμήθεια αναλώσιμων ειδών γραφείου (γραφική ύλη, χαρτικά, φάκελοι, μελάνια εκτυπωτών κλπ.) απαιτούμενων για την ομαλή υλοποίηση από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας των ως άνω Πράξεων.

Προϋπολογισμός – Εκτιμώμενη αξία σύμβασης: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 34.236,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 27.609,66 €)

 Χρόνος και Τόπος Υποβολής Προσφορών: Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής στην διεύθυνση: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, ΤΚ 151 80 Μαρούσι, στο Γραφείου Πρωτοκόλλου (1031, 1ος όροφος) σύμφωνα με τους όρους της υπ’αριθμ. 1873/19-5-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC006730548) Διακήρυξης.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 3/6/2020,  Ημέρα: Τετάρτη,  Ώρα 13:00

Διενέργεια Διαγωνισμού: 4/6/2020, Ημέρα Πέμπτη, Ώρα 11:30 στην έδρα της αναθέτουσας αρχής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το σχετικό Τεύχος Διακήρυξης και οποιοδήποτε άλλο σχετικό με τον Διαγωνισμό έγγραφο, άνευ αντιτίμου, από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων) www.epiteliki.minedu.gov.gr.

Απόφαση Διενέργειας :  1872/19-05-2020 (ΑΔΑ: ΨΛΡΝ46ΜΤΛΗ-ΙΣΨ)

Περίληψη διακήρυξης1874/19-05-2020 (ΑΔΑΜ: 69ΘΑ46ΜΤΛΗ-ΒΟΜ)

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης1873/19-05-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC006730548)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – Φυσικό και οικονομικό αντικείμενο (αρχείο .docx)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – τεχνική προσφορά  (.docx)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  III – Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς (αρχείο  .docx)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΤΕΥΔ  (αρχείο .docx)

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την επιλογή αναδόχου της σύμβασης «Προμήθεια αναλώσιμων ειδών για τις ανάγκες της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» στο πλαίσιο των Πράξεων με κωδικό ΟΠΣ: 5047065, 5047058, 5046499, 5047057, 5047082, 5045765, 5048220 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020»
Μετάβαση στο περιεχόμενο