Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 22-5-2020 και ώρα 15:00.

Πρόσκληση (.pdf)  (11/5/2020)

 

Πρόσκληση υποβολής προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σχετικά με το έργο παροχής υπηρεσιών διενέργειας τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του Ειδικού Λογαριασμού του ΥΠΑΙΘ, οικονομικής χρήσης 2019,σύμφωνα με τις παρ. 1,2,3,4 του άρθρου 7 της ΚΥΑ 329/2005 (ΦΕΚ 210 Β΄).
Μετάβαση στο περιεχόμενο