Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ), προσκαλεί υποψήφιους αναδόχους να υποβάλουν έγγραφη προσφορά για την απευθείας ανάθεση του έργου προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού, περιφερειακών και λοιπού εξοπλισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’αριθμ. 1987/28-5-2020 Πρόσκληση.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  Τρίτη, 9 Ιουνίου 2020 και ώρα 14:00.

Προϋπολογισμός: Δύο χιλιάδες επτακόσια ογδόντα  ευρώ  (2.780,00€) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ήτοι  τρεις χιλιάδες τετρακόσια σαράντα επτά  ευρώ και είκοσι λεπτά (3.447,20€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα καλυφτεί από τον προϋπολογισμό του Υποέργου 2 «Δαπάνες προμήθειας επίπλωσης, εξοπλισμού και εργαλείων για τις ανάγκες λειτουργίας της ΕΔ ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας» της Πράξης «Τεχνική Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΘ – Τομέας Παιδείας» με Κωδικό ΟΠΣ 5027232, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020.

Κατηγορία επιλέξιμων ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας: Α. «Προμήθειες» – Υποκατηγορία Δαπανών Α.2. «Η/Υ, Περιφερειακά και λοιπός εξοπλισμός»

Σ.Α.Ε Χρηματοδότησης: 2018ΣΕ34510084

Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Έγγραφη προσφορά μπορούν να υποβάλουν και υποψήφιοι ανάδοχοι εκτός των αποδεκτών του εγγράφου.

Πρόσκληση (.pdf)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – Υπεύθυνη Δήλωση (.docx)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς (.docx)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  III – Τεχνικές Προδιαγραφές-Πίνακας Συμμόρφωσης  ( .docx)

 

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση του έργου προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού, περιφερειακών και λοιπού εξοπλισμού στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Δαπάνες προμήθειας επίπλωσης , εξοπλισμού και εργαλείων για τις ανάγκες λειτουργίας της ΕΔ ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας», Κατηγορία Δαπανών «Α. Προμήθειες», Υποκατηγορία Δαπανών «Α.2 Προμήθεια Η/Υ, περιφερειακά και λοιπού εξοπλισμού» της Πράξης «Τεχνική Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΘ – Τομέας Παιδείας» με κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5027232
Μετάβαση στο περιεχόμενο