με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

για την Προμήθεια Υπηρεσιών Ταχυμεταφοράς για τις ανάγκες της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ, Τομέα Παιδείας,

στο πλαίσιο της Τεχνικής Βοήθειας με MIS: 5027232

του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Προμήθεια Υπηρεσιών Ταχυμεταφοράς για τις ανάγκες της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Προϋπολογισμός του Διαγωνισμού: Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό στο ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 € ) χωρίς ΦΠΑ , δηλαδή ποσού τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ (37.200,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ24%.

Χρόνος και Τόπος Υποβολής Προσφορών:
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου 1031, 1ος όροφος.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 6/5/2019 Ημέρα : Δευτέρα και ώρα: 14:00

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το σχετικό Τεύχος Διακήρυξης και οποιοδήποτε άλλο σχετικό με τον Διαγωνισμό έγγραφο, άνευ αντιτίμου, από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων) www.epiteliki.minedu.gov.gr. 

Απόφαση Διενέργειας: 1902/18-4-2019 (ΑΔΑ: 69Ι94653ΠΣ-1ΒΡ)
Περίληψη: 1903/18-4-2019 (ΑΔΑ:99ΒΔ4653ΠΣ-ΦΘΚ)
Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης: 1904/18-4-2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC004825397)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B (.docx)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ (.docx)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ (.docx)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε (.docx)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ (.docx)

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Υπηρεσιών Ταχυμεταφοράς για τις ανάγκες της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ, Τομέα Παιδείας
Μετάβαση στο περιεχόμενο