Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 06-05-2019 και ώρα 15:00.

Πρόσκληση (.pdf)  (18/04/2019)

Πρόσκληση υποβολής προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σχετικά με το έργο παροχής υπηρεσιών διενέργειας τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του Ειδικού Λογαριασμού του ΥΠΠΕΘ, οικονομικής χρήσης 2018,σύμφωνα με τις παρ. 1,2,3,4 του άρθρου 7 της ΚΥΑ 329/2005 (ΦΕΚ 210 Β΄).
Μετάβαση στο περιεχόμενο