Ηλεκτρονικός Ανοικτός (Διεθνής) Άνω των Ορίων Διαγωνισμός σε τρία (3) Τμήματα με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για το Έργο «Υπηρεσίες Εξειδικευμένης Τεχνικής και Επιχειρησιακής Υποστήριξης των Δράσεων του ΥΠΑΙΘ στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».

Αντικείμενο Διαγωνισμού: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών τεχνικής, επιχειρησιακής και νομικής υποστήριξης προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) για την παρακολούθηση, διαχείριση, υλοποίηση και ολοκλήρωση των δράσεων που συμπεριλήφθηκαν στο ΕΣΑΑ και επίκειται να ενταχθούν στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ).

  • Τμήμα 1: Υποστήριξη για την ωρίμανση, υλοποίηση, διαχείριση και παρακολούθηση δράσεων, που αφορούν τον Ψηφιακό μετασχηματισμό και ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης (Κατηγορία “Digital Transformation of Education”).
  • Τμήμα 2: Υποστήριξη για την ωρίμανση, υλοποίηση, διαχείριση και παρακολούθηση δράσεων, που αφορούν την Αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κατηγορία Upgrading Vocational Education and Training) και δράσεων, που αφορούν τα Εργαστηριακά Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ). Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για εργαστηριακά κέντρα των ΙΕΚ, ΕΠΑΛ, των τάξεων μετα-δευτεροβάθμιας μαθητείας και των σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Upgrading Vocational Education and Training (VET): Supply of laboratory equipment for Laboratory Centers for IEK, EPAL, Post-Secondary Year-Apprenticeship Class and Vocational Training Schools).
  • Τμήμα 3: Υποστήριξη για την ωρίμανση, υλοποίηση, διαχείριση και παρακολούθηση δράσεων, που αφορούν την  Στρατηγική για την Αριστεία, την Καινοτομία και τον Εκσυγχρονισμό των Πανεπιστημίων (Κατηγορία Strategy for Excellence, Innovation and Modernization of Universities).

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):

  • 72224000-1 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων
  • 79411000-8: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης
  • 79415200-8: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού

Προϋπολογισμός: Ο Συνολικός Προϋπολογισμός του Έργου – Εκτιμώμενη Αξία της σύμβασης ανέρχεται μαζί με την προαίρεση στο ποσό των 21.714.193 € (άνευ ΦΠΑ) και 26.925.600 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  • Τμήμα 1: ΠΥ 2.695.057,00 € (άνευ ΦΠΑ) και 3.341.870,68 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Αξία Προαίρεσης 1.377.528 € (άνευ ΦΠΑ) και 1.708.134,72€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Σύνολο Τμήματος με προαίρεση  4.072.585 € χωρίς ΦΠΑ και 5.050.006€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

  • Τμήμα 2: ΠΥ 2.995.945,00 € (άνευ ΦΠΑ) και 3.714.971,80 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Αξία Προαίρεσης 1.497.972 € (άνευ ΦΠΑ) και 1.857.485,28 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Σύνολο Τμήματος 4.493.917 € (άνευ ΦΠΑ) και 5.572.457,08 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

  • Τμήμα 3: ΠΥ 8.765.128,00 € (άνευ ΦΠΑ) και 10.868.758,70 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Αξία Προαίρεσης 4.382.564,00 € (άνευ ΦΠΑ) και 5.434.379,36 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Σύνολο Τμήματος 13.147.692,00 € (άνευ ΦΠΑ) και 16.303.138,1 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Χρηματοδότηση: Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Ενάριθμος Έργου2021ΤΑ04700001) σύμφωνα με την 80066/16.7.2021 Απόφαση Ένταξης (ΩΚΙΞ46ΜΤΛΡ-Μ2Φ) του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Οι εγκρίσεις αυτές θα περιληφθούν στην τροποποίηση 00 της ΣΑΤΑ 047.

Χρόνος και Τόπος Υποβολής Προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψήφιους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. (Συστημικός Αύξοντας Αριθμός: Τμήμα 1: 143794, Τμήμα 2: 143850, Τμήμα 3: 143851)

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 10/01/2022 και ώρα 11:00

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το σχετικό Τεύχος Διακήρυξης και οποιοδήποτε άλλο σχετικό με τον Διαγωνισμό έγγραφο, άνευ αντιτίμου, από τη διαδικτυακή σελίδα του ΕΣΗΔΗΣ ή την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων) www.epiteliki.minedu.gov.gr.

Απόφαση Παροχής Διευκρινίσεων: 5045/30-12-2021

Απόφαση Τροποποίησης Διακήρυξης: 4763/01-12-2021

Τροποποίηση Προκήρυξης Σύμβασης: 2021/S 236-622566

Τροποποίηση Αναλυτικού Τεύχους Διακήρυξης: 4785/06-12-2021

Τροποποίηση Περίληψης Διακήρυξης: 4786/06-12-2021

Παραρτήματα Τεύχους σε επεξεργάσιμη μορφή

ΕΕΕΣ

Απόφαση Διενέργειας: 4698/23-11-2021

Προκήρυξη Σύμβασης: 2021/S 230-605189

Αναλυτικό Τεύχος Διακήρυξης: 4738/29-11-2021

Περίληψη Διακήρυξης: 4739/29-11-2021

 

(Διευκρινίσεις) Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός «Υπηρεσίες Εξειδικευμένης Τεχνικής και Επιχειρησιακής Υποστήριξης των Δράσεων του ΥΠΑΙΘ στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας»
Μετάβαση στο περιεχόμενο