Τίτλος

«SUB.3 Προμήθεια και εγκατάσταση διαδραστικών συστημάτων μάθησης – Δράση 16676»

 
Φορέας Υλοποίησης

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

148.682.400,00€

 
Διαρθρωτικό Ταμείο

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU

 
Περιγραφή

 1. Το αντικείμενο του Έργου συνίσταται στην προμήθεια και εγκατάσταση 36.264 διαδραστικών συστημάτων, σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης.
 2. Το έργο περιλαμβάνει την οργάνωση και λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης (helpdesk), το οποίο θα είναι διαθέσιμο προς τους τελικούς χρήστες (σχολεία, εκπαιδευτικούς), με σκοπό την έγκαιρη και ουσιαστική υποστήριξή τους στην αξιοποίηση του διαδραστικού συστήματος (υλικό και λογισμικό) και του εξοπλισμού της ρομποτικής και STEM κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, τόσο τηλεφωνικά όσο και ηλεκτρονικά (Web και email).

Στόχοι

 • Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της εκπαίδευσης μέσω της βελτιστοποίησης των υφιστάμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών και της προώθησης της εκπαιδευτικής καινοτομίας
 • Η δημιουργία ενός σύγχρονου, ψηφιακού εκπαιδευτικού συστήματος, ευθυγραμμισμένου με τους κανόνες μιας ανοιχτής και καινοτόμου κοινωνίας, καθώς και με τις νέες επιστημονικές εξελίξεις
 • Η δημιουργία ενός ψηφιακού εκπαιδευτικού μοντέλου χωρίς αποκλεισμούς
 • Η αύξηση της χρήσης των ΤΠΕ στη σχολική εκπαίδευση
 • Η ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων της εκπαιδευτικής κοινότητας για τη μακροπρόθεσμη ψηφιακή αναδιάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήματος η οποία θα επιτρέψει στην Ελλάδα να προσεγγίσει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο δεξιοτήτων σε ΤΠΕ

 
Αποτελέσματα

Αναμενόμενα Οφέλη Πράξης:

 • Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη διδασκαλία
 • Η δημιουργία περισσότερων ευκαιριών για την ενεργή συμμετοχή των μαθητών,  τη συνεργασία και την ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων                 
 • Η αλληλεπίδραση των μαθητών με το μαθησιακό περιεχόμενο
 • Η αύξηση της παραγωγικότητας των μαθητών
 • Η διευκόλυνση των εκπαιδευτικών στη διεξαγωγή των μαθημάτων

SUB.3 Προμήθεια και εγκατάσταση διαδραστικών συστημάτων μάθησης – Δράση 16676 (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ: 5149224)
Μετάβαση στο περιεχόμενο