Διακήρυξη με αριθμό: 5/2021

Ανοιχτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για την  επιλογή Αναδόχου για το Υποέργο 3 «Υποστήριξη της Διακυβέρνησης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου για την αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της μαθητείας από Μονάδα Διοίκησης Έργου» για τα έτη 2021-2023 της Πράξης «Διακυβέρνηση Συστημάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και υιοθέτηση συστήματος παρακολούθησης της υλοποίησης της Στρατηγικής της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010990, Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020».

Αντικείμενο Διαγωνισμού: Λειτουργία Μονάδας Διοίκησης Έργου (ΜΔΕ) για την παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης προς την Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με σκοπό, αφενός την έγκαιρη προετοιμασία της μεταρρύθμισης, αφετέρου την στήριξη κατά την εφαρμογή του νέου συστήματος, οι οποίες θα υλοποιηθούν από τους εμπλεκόμενους φορείς για τα έτη 2021-2023.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 73200000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης.

Προϋπολογισμός: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 275.325,00 € (διακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες τριακόσια είκοσι πέντε ευρώ) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 341.403,00 € ).

Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» (Κωδικός ΣΑΕ: 2017ΣΕ34510059) – Πράξη: «Διακυβέρνηση Συστημάτων Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και υιοθέτηση συστήματος παρακολούθησης τη υλοποίησης της Στρατηγικής της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» (MIS 5010990) – Υποέργο 3.

Χρόνος και Τόπος Υποβολής Προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψήφιους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. (Συστημικός Αύξοντας Αριθμός:  144055)

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 13/01/2022 και ώρα 11:30

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το σχετικό Τεύχος Διακήρυξης και οποιοδήποτε άλλο σχετικό με τον Διαγωνισμό έγγραφο, άνευ αντιτίμου, από τη διαδικτυακή σελίδα του ΕΣΗΔΗΣ ή την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων) www.epiteliki.minedu.gov.gr.

Απόφαση Παράτασης: 5012/24-12-2021

Διόρθωση Προκήρυξης Σύμβασης: 2021/S 253-672582

Απόφαση Διενέργειας: 4685/23-11-2021

Προκήρυξη Σύμβασης: 2021/S 230-604828

Αναλυτικό Τεύχος Διακήρυξης (Ορθή επανάληψη: 03-12-2021): 4729/29-11-2021

Περίληψη Διακήρυξης (ορθή επανάληψη 03-12-2021): 4730/29-11-2021

Παραρτήματα Τεύχους σε επεξεργάσιμη μορφή

ΕΕΕΣ

(Παράταση) Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός «Υποστήριξη της Διακυβέρνησης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου για την αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της μαθητείας από Μονάδα Διοίκησης Έργου»
Μετάβαση στο περιεχόμενο