Πρόγραμμα για την ένταξη και εκπαίδευση των παιδιών Ρομά

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων – Τομέα Παιδείας, γνωστοποιεί την ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» της Πράξης «Ένταξη και εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» μετά από απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Γεώργιου Ιωαννίδη.

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 1.800.000,00 € και δικαιούχοι είναι τα Πανεπιστήμια:  Καποδιστριακό, Αριστοτέλειο και Θεσσαλίας.

Στους στόχους της εν λόγω Πράξης περιλαμβάνονται η ενίσχυση της πρόσβασης και φοίτησης των νηπίων Ρομά, της παραμονής και της συστηματικής φοίτησης των παιδιών στο σχολείο με σκοπό την πρόοδό τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, ενώ για όσους έχουν εγκαταλείψει το σχολείο επιδιώκεται η επανένταξή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα. Οι στόχοι παρουσιάζονται αναλυτικά στις δράσεις του προγράμματος.

Σημειώνουμε ότι το Έργο με τίτλο «Ένταξη και εκπαίδευση των παιδιών ΡΟΜΑ» υλοποιείται με κύριο δικαιούχο το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) ο οποίος φέρει τη συνολική ευθύνη υλοποίησης της Πράξης και συμπράττοντες φορείς το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (ΠΘ). Ο κάθε φορέας θα υλοποιήσει τα υποέργα στα οποία είναι υπεύθυνος, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των περιφερειών παρέμβασης και προσαρμόζοντας τη στρατηγική αλλά και τις τακτικές του σ’ αυτές.

Το έργο περιλαμβάνει τις ακόλουθες τρεις δράσεις:

ΔΡΑΣΗ 1:Ενίσχυση της πρόσβασης και φοίτησης στην προσχολική αγωγή.

Στόχος είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης και της συστηματικής φοίτησης νηπίων Ρομά σε νηπιαγωγεία και τέλος η ομαλή τους μετάβαση στο δημοτικό σχολείο. Η Δράση 1 θα πραγματοποιηθεί στους καταυλισμούς, τους οικισμούς και στις σχολικές μονάδες.

ΔΡΑΣΗ 2: Παρεμβάσεις για τη σχολική ένταξη και την υποστήριξη της τακτικής φοίτησης των παιδιών στα σχολεία

Στόχος είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης, η ενίσχυση της παραμονής και της συστηματικής φοίτησης των παιδιών στο σχολείο με σκοπό την πρόοδό τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Η Δράση 2 θα υλοποιηθεί σε οικισμούς/καταυλισμούς και σχολεία στα οποία φοιτούν παιδιά Ρομά.

ΔΡΑΣΗ 3: Εκπαιδευτικές δράσεις για την ολοκλήρωση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης νέων Ρομά που έχουν εγκαταλείψει το σχολείο και ενηλίκων Ρομά.

Στόχος είναι η διοργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων για την υποστήριξη νέων Ρομά που έχουν εγκαταλείψει πρόωρα το σχολείο καθώς και ενηλίκων Ρομά να ολοκληρώσουν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Οι ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί του Προγράμματος, σε συνεργασία με τους διαμεσολαβητές, θα διερευνήσουν και θα εντοπίσουν τις
εκπαιδευτικές ανάγκες:

α) των ενηλίκων Ρομά, β) των γονέων των μαθητών Ρομά

ΔΡΑΣΗ 4: Εφαρμογή παρεμβατικών προγραμμάτων πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης σχολικής ψυχολογίας, επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης των στελεχών εκπαίδευσης-υποστηρικτικές δράσεις με διαμεσολαβητές.

Στόχος είναι η εφαρμογή παρεμβατικών προγραμμάτων σχολικής ψυχολογίας πρωτογενούς πρόληψης σε επίπεδο συστήματος και δευτερογενούς πρόληψης.

ΔΡΑΣΗ 5: Επιστημονική, τεχνοοικονομική και διοικητική υποστήριξη του έργου

Στόχοι της δράσης είναι η εύρυθμη λειτουργία του έργου, η τήρηση του χρονοδιαγράμματος, η αποτελεσματική επικοινωνία και ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων, η επιστημονική καθοδήγηση και παρακολούθηση των επιμέρους πακέτων εργασίας του έργου, η προβολή των ενεργειών και η διάχυση των αποτελεσμάτων και η αποτίμηση των δράσεων του έργου.

Πρόγραμμα για την ένταξη και εκπαίδευση των παιδιών Ρομά
Μετάβαση στο περιεχόμενο