Απόφαση απόρριψης ως μη επιλέξιμων των αιτήσεων με κωδικό έργου ΥΠ1ΤΑ-0558922 και ΥΠ1ΤΑ-0559041 λόγω έλλειψης στα προσκομισθέντα συμπληρωματικά δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφ. 9.3 «Έλεγχος Πληρότητας – Επιλεξιμότητας» της Πρόσκλησης.

Απόφαση (.pdf)

Πέμπτη (5η) Απόφαση Απόρριψης αιτήσεων χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Sub3: Βιομηχανικά Διδακτορικά» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ5183960 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»
Μετάβαση στο περιεχόμενο