Τέταρτη (4η) τροποποίηση της υπ’ αριθ. 6929/21-12-2023 (ΑΔΑ: 60Γ746ΝΚΠΔ-0ΗΡ) Απόφασης έγκρισης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Sub3: Βιομηχανικά Διδακτορικά» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5183960 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», ως προς την προσθήκη επτά (7) προτάσεων και την επικαιροποίηση του Πίνακα της ενότητας Α και του Πίνακα του Παραρτήματος 1.

Τροποποίηση Απόφασης (.pdf)

Τέταρτη (4η) Τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης χρηματοδότησης αιτήσεων πουυποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Sub3: Βιομηχανικά Διδακτορικά» μεκωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5183960 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»
Μετάβαση στο περιεχόμενο