Έγκριση του Πρακτικού 04/11-06-2024 (.pdf) (14/06/2024)

2η Τροποποίηση Απόφασης έγκρισης χρηματοδότησης (.pdf) (14/06/2024)

 

Έγκριση του με αριθ. 04/11-06-2024 Πρακτικού της Επιτροπής Πληρότητας και Επιλεξιμότητας της ΕΔ ΕΣΠΑ Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. και 2η Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 2356/15-05-2024 (ΑΔΑ:Ψ9ΣΓ46ΝΚΠΔ-ΥΟΛ) Απόφασης έγκρισης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «SUB1.2. Επισκέπτες Καθηγητές/Επισκέπτες Ερευνητές» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5185218 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Μετάβαση στο περιεχόμενο