Ανακοινώνεται η απόρριψη ως μη επιλέξιμων των αιτήσεων με κωδικούς έργου: α) ΥΠ2ΤΑ-0554598, λόγω της μη τήρησης του συνόλου των κριτηρίων ελέγχου πληρότητας και επιλεξιμότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφ. 9.3 «Έλεγχος πληρότητας-Επιλεξιμότητας» της Πρόσκλησης, β) ΥΠ2ΤΑ-0554612 και ΥΠ2ΤΑ-
0555816, λόγω της δήλωσης απόσυρσης των αιτήσεων τους και κατά συνέπεια της μη προσκόμισης των συμπληρωματικών δικαιολογητικών.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι των οποίων η αίτηση χρηματοδότησης απορρίπτεται με την παρούσα, δύνανται να υποβάλουν ένσταση (ενδικοφανή προσφυγή με την έννοια του άρθρου 25 του Ν. 2690/1999) κατά της της Απόφασης Απόρριψης μέσω του ΠΣΚΕ, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, η οποία εκκινεί από την επομένη της δημοσίευσης (ανάρτησης) της Απόφασης σύμφωνα με το Κεφάλαιο 10.3 «Υποβολή και Εξέταση Ενστάσεων» της Πρόσκλησης, όπως ισχύει.

Απόφαση Απόρριψης αιτήσεων χρηματοδότησης (.pdf) (03/06/2024)

 

Απόφαση Απόρριψης αιτήσεων χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «SUB1.2. Επισκέπτες Καθηγητές/Επισκέπτες Ερευνητές», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5185218 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Μετάβαση στο περιεχόμενο