Συνημμένο το υπ’ αριθμ. 11/03-07-2024 (3370/03-07-2024, ΕΙΣ ΕΔ ΕΣΠΑ) Πρακτικό της Επιτροπής Πληρότητας και Επιλεξιμότητας της ΕΔ ΕΣΠΑ Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Έγκριση Πρακτικού (.pdf)

Έγκριση του με αριθ. 11/03-07-2024 Πρακτικού της Επιτροπής Πληρότητας και Επιλεξιμότηταςτης ΕΔ ΕΣΠΑ Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. στο Πλαίσιο της Πρόσκλησης «Βιομηχανικά Διδακτορικά», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ5183960 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Μετάβαση στο περιεχόμενο