Η Σύμβαση εντάσσεται στο πλαίσιο του Υποέργου 2 της Πράξης, «Υποστήριξη των Συστημάτων Διακυβέρνησης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ)», με κωδικό ΟΠΣ 6006444, του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή», του ΕΣΠΑ 2021-2027

Πρόσκληση (.pdf)

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση (άρθρο 118 του ν. 4412/2016) του έργου «Υποστήριξη της Διακυβέρνησης του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης από τη Μονάδα Διοίκησης Έργου 2024»
Μετάβαση στο περιεχόμενο