Την τροποποίηση της υπ΄ αρ. πρωτ. 693/15.02.2024 (ΑΔΑ:6ΨΧΣ46ΝΚΠΔ-ΞΟΜ) (Ανακοινοποίηση 20.02.2024) Πρόσκλησης υλοποίησης των ερευνητικών έργων με τη μορφή συμπράξεων για το έργο «Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας – ΣΕΑ» στο πλαίσιο της Μεταρρύθμισης «Προώθηση της ποιότητας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας στα πανεπιστήμια» – Άξονας 3.2: Ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων της εκπαίδευσης και εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, Πυλώνας 3: Απασχόληση, δεξιότητες και κοινωνική συνοχή, με Κωδικό Δράσης 16289, ως προς τα κάτωθι:


Α) Την αντικατάσταση της Ενότητας 8 «ΚΡΙΤΗΡΙΑ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ» και τη συνακόλουθη τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ «ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» της πρόσκλησης, σύμφωνα με το συνημμένο Παράρτημα που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.


Β) Τη χρονική παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων έως τις 16/4/2024 και ώρα 15:00 και ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ερωτήσεων η Δευτέρα 08/04/2024. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην υπ΄ αρ. πρωτ. 693/15.02.2024 (ΑΔΑ:6ΨΧΣ46ΝΚΠΔ-ΞΟΜ) (Ανακοινοποίηση 20.02.2024) Πρόσκληση υλοποίησης των ερευνητικών έργων με τη μορφή συμπράξεων για το έργο «Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας – ΣΕΑ».

Τροποποίηση της υπ΄ αρ. πρωτ. 693/15-02-2024 (ΑΔΑ:6ΨΧΣ46ΝΚΠΔ-ΞΟΜ) Πρόσκλησης (.pdf)  (8/4/2024)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς την ορθή απεικόνιση της σελ. 16) την Υ.Α. με θέμα: «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. πρωτ. 693/15-02-2024 (ΑΔΑ:6ΨΧΣ46ΝΚΠΔ-ΞΟΜ) Πρόσκλησης υλοποίησης των ερευνητικών έργων με τη μορφή συμπράξεων για το έργο «Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας – ΣΕΑ», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5180519 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»
Μετάβαση στο περιεχόμενο