Απόφαση έγκρισης Πρακτικού 8/11-04-2024 (.pdf)  (15/04/2024)

4η Απόφαση Απόρριψης αιτήσεων χρηματοδότησης (.pdf)  (15/04/2024)

Τέταρτη (4η) Απόφαση Απόρριψης αιτήσεων χρηματοδότησης – Έγκριση του με αριθ. 08/11-04-2024 Πρακτικού της Επιτροπής Πληρότητας και Επιλεξιμότητας της ΕΔ ΕΣΠΑ Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Βιομηχανικά Διδακτορικά», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ5183960 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Μετάβαση στο περιεχόμενο