Στόχος της Πρόσκλησης είναι η ενδυνάμωση της ερευνητικής δυναμικότητας των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μέσω της ενίσχυσης των ερευνητικών τους υποδομών. Η ενίσχυση θα γίνει με τρόπο που να συνδέεται με την αναμενόμενη απόδοση της επένδυσης σε αποτελέσματα εφαρμοσμένης έρευνας και καινοτομίας, ιδίως αυτών των αποτελεσμάτων που μπορούν να διαχυθούν στην πραγματική οικονομία της Χώρας. Με δεδομένη τη στενή σχέση έρευνας και εκπαίδευσης, για την ενίσχυση της ερευνητικής δράσης που σχετίζεται άμεσα με την εκπαιδευτική διαδικασία, θα ενισχυθεί και η απόκτηση ειδικού εκπαιδευτικού εξοπλισμού.

Βασικό εργαλείο για τη συσχέτιση αυτή θα αποτελέσουν οι «Καίριοι Δείκτες Απόδοσης» (KPIs) ως εργαλεία αξιολόγησης της επίδοσης συγκεκριμένων ερευνητικών δραστηριοτήτων στην επίτευξη ποσοτικών,στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων που έχουν τεθεί́. Στις στοχεύσεις δε της δράσης περιλαμβάνεταικαι η δημιουργία μηχανισμού για την ανάπτυξη Κέντρων Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας. Τα Κέντρα αυτά θα αποτελέσουν ένα δυναμικό περιβάλλον συνεργασίαςμεταξύ των ΑΕΙ της Χώρας και της Αγοράς Εργασίας προωθώντας μεθοδικά τη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα μεταφέροντας τεχνολογία και τεχνογνωσία σε επιχειρήσεις, ιδίως ΜΜΕ.

Αντικείμενο του Κέντρου Καινοτομίας/ Επιχειρηματικότητας είναι η ενίσχυση της κουλτούρας καινοτομίας και επιχειρηματικότητας και η αξιοποίηση της έρευνας και της γνώσης που παράγεται στα ΑΕΙ προς όφελος της κοινωνίας. Παράλληλα είναι η προαγωγή της καινοτομίας, η καλλιέργεια της επιχειρηματικότητας στους φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών και η παροχή συνδρομής σε ζητήματα σταδιοδρομίας.

Η κατανομή των πόρων της πρόσκλησης έγινε σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), ανεξάρτητη διοικητική αρχή που έχει ως αποστολή της τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Ο προϋπολογισμός κάθε ΑΕΙ είναι ποσοστιαία αντίστοιχος της βαθμολογίας πουέλαβε από την ΕΘΑΑΕ με τη μεθοδολογία των τεταρτημορίων που εφαρμόστηκε.

Eνωσιακή νομική βάση για τη χορήγηση της ενίσχυσης στους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. αποτελεί το Πλαίσιο της Επιτροπής σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα,ανάπτυξη και καινοτομία (Ανακοίνωση της Επιτροπής C (2022) 7388 final). Ειδικότερα, οι δραστηριότητεςτων Α.Ε.Ι. που εξαιρούνται από την εφαρμογή των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων απαριθμούνται στην παρ. 20 της Ανακοίνωσης. Περαιτέρω, σύμφωνα με την παρ. 21 της Ανακοίνωσης, εάν το Α.Ε.Ι. χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά για μη οικονομική δραστηριότητα, η χρηματοδότησή του δεν εμπίπτειστο πεδίο εφαρμογής των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, εφόσον η οικονομική δραστηριότητα είναι αμιγώς επικουρική, δηλαδή συνδέεται άμεσα με τη δραστηριότητα του Α.Ε.Ι. και είναι απαραίτητη για αυτόή είναι συνυφασμένη με την κύρια μη οικονομική χρήση του, και είναι περιορισμένου πεδίου εφαρμογής.Η Επιτροπή έχει κρίνει ότι αυτό ισχύει όταν οι οικονομικές δραστηριότητες καταναλίσκουν ακριβώς τους ίδιους πόρους (όπως υλικό, εξοπλισμό, εργασία και σταθερό κεφάλαιο) με τις μη οικονομικές δραστηριότητες και η δυναμικότητα που διατίθεται κάθε έτος για τέτοιου είδους οικονομικές δραστηριότητες δεν υπερβαίνει το 20% της συνολικής ετήσιας δυναμικότητας του φορέα.

SUB 2 Πρόσκληση Υποβολής προτάσεων (.pdf)  (05-04-2024)

 

Πρόσκληση υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο του Έργου SUB2: «Πανεπιστήμια Αριστείας» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5180665 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»
Μετάβαση στο περιεχόμενο