Αντικείμενο Διαγωνισμού: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια αναλώσιμων ειδών γραφείου (γραφική ύλη, χαρτικά, φάκελοι, μελάνια εκτυπωτών κλπ.) απαιτούμενων για την ομαλή υλοποίηση από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του ΥΠΑΙΘΑ στο πλαίσιο των Πράξεων με Κωδικό ΟΠΣ 6001764, 6001774, 6001982, 6001981, 6001779, 6001775, 6001780, 6001947, 6001589, 6001626 του ΕΠ «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή», ΕΣΠΑ 2021-2027 και των πράξεων 6001502, 6001498, 6001800, 6001512, 6001698, 6001679, 6001660, 6001727, 6001554, 6001753, 6001680, 6001660, 6001541 των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ 2021-2027

Η παρούσα διακήρυξη δεν διαιρείται τμήματα.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 30192700-8 – Γραφική ύλη.


Προϋπολογισμός: Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 41.957,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 33.836,29€, ΦΠΑ 24%: 8.120,71€).


Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα καλυφθεί από τους ακόλουθους κωδικούς ΣΑΕ Χρηματοδότησης: Ε6457/2023ΣΕ64570006, Ε6457/2023ΣΕ64570007, Ε6457/2023ΣΕ64570009, Ε6457/2023ΣΕ6457000, Ε6457/2023ΣΕ64570002, Ε6457/2023ΣΕ64570000, Ε6457/2023ΣΕ64570010, 2023ΣΕ64570001, 2023ΣΕ64570005, 2023ΕΠ03170011, 2023ΕΠ08570010, 2023ΕΠ08870002, 2023ΕΠ00170006, 2023ΕΠ01870006, 2023ΕΠ00670002, 2023ΕΠ00570002, 2023ΕΠ02270002, 2023ΕΠ00870053, 2023ΕΠ00270005, 2023ΕΠ06770039, 2023ΕΠ02670023, 2023ΕΠ05670002, Ε6457/2023ΣΕ64570004.

Χρόνος και Τόπος Υποβολής Προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψήφιους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 19-04-2024 και ώρα 12:30

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το σχετικό Τεύχος Διακήρυξης και οποιοδήποτε άλλο σχετικό με τον Διαγωνισμό έγγραφο, άνευ αντιτίμου, από τη διαδικτυακή σελίδα του ΕΣΗΔΗΣ ή την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων) www.epiteliki.minedu.gov.gr.

Απόφαση έγκρισης Διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού: 1553-04-04-2024 (.pdf)
Αναλυτικό Τεύχος Διακήρυξης: 1554/04-04-2024 (.pdf)
Τεύχος Διακήρυξης σε επεξεργάσιμη μορφή (.docx)
ΕΕΕΣ (.pdf)

Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το έργο «Προμήθεια αναλώσιμων ειδών γραφείου για τις ανάγκες της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού».
Μετάβαση στο περιεχόμενο