Ορίζουμε  ημερομηνία  υποβολής των προσφορών στη με αρ. πρωτ. 1293/26-03-2024 ( ΑΔΑ: Ρ1Φ046ΝΚΠΔ-ΦΝΦ ) Πρόσκληση  έως και την Δευτέρα 08-04-2024 και ώρα 15:00.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

1.            Α.Π. 1293/26-03-2024   (  ΑΔΑ:  Ρ1Φ046ΝΚΠΔ-ΦΝΦ ) (.pdf)

 

Πρόσκληση εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με δύο  (2) Πτυχιούχους Ανώτατης εκπαίδευσης, για την κάλυψη των αναγκών τεχνικής υποστήριξης  στο πλαίσιο του Υποέργου 1  «Τεχνική Βοήθεια Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.» της Πράξης «Τεχνική Βοήθεια Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.» με κωδικό ΟΠΣ 6003243 του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027».  
Μετάβαση στο περιεχόμενο