Πρόσκληση για υποβολή έγγραφης προσφοράς για την απευθείας ανάθεση για την εκπόνηση Μελέτης Εύλογου Κόστους (ΜΕΚ) για τις ακόλουθες πράξεις:

   1. Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ), MIS 5069416
   2. Διαμόρφωση Οδηγών Κατάρτισης και Εκπαιδευτικών Εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, MIS 5069281
   3. Ανάπτυξη/επικαιροποίηση και πιστοποίηση επαγγελματικών περιγραμμάτων και πλαισίων εκπαιδευτικών προδιαγραφών προγραμμάτων, MIS 5075008, και
   4. Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών/Εκπαιδευτών Ειδικοτήτων ΕΠΑΛ και Κατάρτισης ΙΕΚ, MIS 5155025.

  ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

  Πρόσκληση (.pdf)

  Παραρτήματα (.docx)

   

  Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση για την εκπόνηση Μελέτης Εύλογου Κόστους (ΜΕΚ), στο πλαίσιο της Πράξης «Τεχνική Βοήθεια Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠΑΙΘΑ», με κωδικό ΟΠΣ 6003243, του Ε.Π. «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027»
  Μετάβαση στο περιεχόμενο