«SUB1.1 - Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας»
Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Χρήσιμες πληροφορίες στη σελίδα του έργου Link   

Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις (.pdf) (15/3/2024)

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης πραγματοποιείται μέσω του
Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Ο χρήστης πρέπει να επισκεφθεί την
ιστοσελίδα www.ependyseis.gr/mis. Στη συνέχεια, επιλέγει τη Δράση «Ενίσχυση Δράσεων
Επιχειρηματικότητας».

 
 

 

 

Ο Συντονιστής Φορέας (ΕΛΚΕ ΑΕΙ) υποβάλλει την Αίτηση Χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ εκ
μέρους της σύμπραξης (Άρθρο 6 «ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ» της
Προσκλήσεως).

 
 

 

 

Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, ανεξαρτήτως μεγέθους, ήτοι: Πολύ Μικρές, Μικρές, Μεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ (Ενότητα 4: ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ της αναλυτικής Προσκλήσεως).

Η ημερομηνία λήξης της επιλεξιμότητας δαπανών είναι η 31η/12/2025. Το χρονοδιάγραμμα κάθε έργου εκτείνεται από τον μήνα υποβολής της πρότασης κατά το μέγιστο έως τότε. Σε περίπτωση παράτασης του Εθνικού Σχέδιου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», ο διαθέσιμος για υλοποίηση χρόνος των προτάσεων παρατείνεται αντιστοίχως, χωρίς αύξηση
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Εναπόκειται στον φορέα της πρότασης η διαχείριση της απαιτούμενης συνολικής ανθρωποπροσπάθειας και η κατανομή της στον χρόνο και σε στελέχη ώστε το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο να έχουν ολοκληρωθεί και το έργο να καταστεί λειτουργικό
εντός της επιλέξιμης περιόδου αναφοράς, όπως κάθε φορά ισχύει. Επισημαίνεται ότι η έναρξη της
επιλεξιμότητας των δαπανών είναι από την ημερομηνία έκδοσης της Εγκριτικής Απόφασης

Ναι, το μέγιστο επιχορηγούμενο μικτό κόστος ανά υφιστάμενο ή νέο μέλος της ομάδας
έργου δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 5.000,00 ευρώ. Το νέο έκτακτο προσωπικό που
απαιτείται για την υλοποίηση του ερευνητικού έργου απασχολείται με σύμβαση εργασίας ορισμένου
χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης καθώς και μίσθωσης έργου. Η αμοιβή του φυσικού
προσώπου καθορίζεται με βάση τις χρονικές απαιτήσεις για την ολοκλήρωση του παρεχόμενου
έργου και δεν είναι σημαντικά διαφορετική από αυτή που έχει ο δικαιούχος για το προσωπικό του,
το οποίο εκτελεί παρόμοια καθήκοντα ή αν δεν έχει τέτοιο προσωπικό, από αυτή που απαντάται στην
αγορά για παρόμοια απασχόληση, προσόντα και εμπειρία. Η αμοιβή του φυσικού προσώπου πρέπει
να συνδέεται άρρηκτα με τα στάδια υλοποίησης του έργου του. Ρήτρα καταβολής της αμοιβής
τμηματικά κατά μήνα ή άλλο χρονικό όριο, χωρίς συνάρτηση με την πρόοδο του έργου είναι μη
επιλέξιμη.
Η τήρηση συνολικών απολογιστικών φύλλων χρονοχρέωσης (global timesheets) είναι ευθύνη του
δικαιούχου

Η μέγιστη επιλέξιμη αμοιβή για το έκτακτο προσωπικό είναι 5.000 ευρώ. Το ποσοστό επιχορήγησης είναι το 50% επί της επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης (δηλ. έως του ποσού των 5.000 ευρώ στη συγκεκριμένη περίπτωση).

Δεν είναι επιλέξιμο το συγκεκριμένο καθεστώς απασχόλησης. (Άρθρο 5.2 «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ»).

 
 

 

 

Ο Πίνακας 1 είναι τα ανώτατα επιλέξιμα ποσά ανά κατηγορία δαπανών για την περίπτωση
συμμετοχής σε μια πρόταση τουλάχιστον δύο (2) ΑΕΙ και δύο (2) Επιχειρήσεων. Εκ παραδρομής οι
υπολογισμοί στις κατηγορίες ΙΙ και V δεν είναι ορθοί. Παρατίθεται ο ορθός πίνακας:


Επισημαίνεται ότι δεν είναι δυνατή η εξάντληση των ανωτάτων ορίων για όλες τις κατηγορίες
δαπανών ταυτόχρονα. Σε κάθε περίπτωση είναι υποχρεωτική η τήρηση των ορίων της Ενότητας 5.1
«ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ» της Πρόσκλησης.

Στο πλαίσιο του έργου «Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας – ΣΕΑ» ενισχύονται συμπράξεις υφιστάμενων επιχειρήσεων ανεξαρτήτως μεγέθους, ήτοι: Πολύ Μικρών, Μικρών, Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ), εκπροσωπούμενων από τον οικείο Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), σύμφωνα με το οικείο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία τους, υπό τις προϋποθέσεις της Ενότητας 4 «ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» της αναλυτικής Προσκλήσεως. Οι Ερευνητές όλων των βαθμίδων, ΕΛΕ Ερευνητικών Κέντρων − Ινστιτούτων της παρ. Α του άρθρου 13α του ν.4310/2014 όπως ισχύει, μπορούν να αποτελούν μέλη Ομάδας Έργου ως φυσικά πρόσωπα.

Όχι, δεν υπάρχει.

Η ερευνητική πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα αναγραφόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:
EΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. Σε αυτά μπορούν να γίνουν οι προσθήκες που κρίνονται απαραίτητες από τους υποψηφίους προκειμένου να ενισχύσουν βαθμολογικά την πρότασή τους, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ.

Επισημαίνεται ότι το αρχείο θα πρέπει να είναι ένα ενοποιημένο αρχείο PDF (1 αρχείο που αφορά το σύνολο του έργου) και δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 40 σελίδες. Στο κείμενο να γίνει χρήση της γραμματοσειράς Calibri, 11 στιγμών. Η στοίχιση πρέπει να είναι πλήρης και το διάστιχο γραμμής μονό.

Ναι, μπορούν να συμμετέχουν σύμφωνα με το άρθρο 170 του Ν. 4957/ 2022 (ΦΕΚ Α’ 141) όπως ισχύει.

Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς τον αριθμό των προτάσεων που μπορούν να
υποβληθούν αρκεί να τηρούνται οι οριζόμενοι ανά πρόταση περιορισμοί καθώς και το σχετικό θεσμικό πλαίσιο για τις αμοιβές των φυσικών προσώπων/ερευνητών.

Ναι, μπορούν να συμμετέχουν Ανώνυμες Βιομηχανικές Εμπορικές Εταιρείες εφόσον πληρούν τους όρους της Προσκλήσεως. Στο πλαίσιο του έργου «Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας –
ΣΕΑ» ενισχύονται συμπράξεις υφιστάμενων επιχειρήσεων ανεξαρτήτως μεγέθους, ήτοι: Πολύ Μικρών, Μικρών, Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της
Επιτροπής 2003/361/ΕΚ

Όχι, δεν μπορεί να μπει υπεργολάβος.

 
 

 

 

Εάν κατά την ημερομηνία υποβολής έχει κλεισμένη μία διαχειριστική χρήση και δημοσιευμένα τα αποτελέσματα αυτής, μπορεί να συμμετέχει στην Πρόσκληση.

 
 

 

 

Υπογράφονται από τον κατά περίπτωση Νόμιμο Εκπρόσωπο με νόμιμη επικύρωση και σήμανση, ήτοι: με ψηφιακή υπογραφή ή με ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου μέσω .gov

Ο άξονας της Πρόσκλησης αποτελεί διαχειριστικό ζήτημα και δεν σχετίζεται με το αντικείμενο τω υποβαλλομένων από τους υποψηφίους προτάσεων. Οι προτάσεις θα πρέπει να συμμορφώνονται, εκτός των υπολοίπων, και με τα προβλεπόμενα στην ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ και ειδικότερα στην υποενότητα «Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας».

Η Επιχείρηση που δεν είναι ικανή να ανακόψει τη ζημιογόνο πορεία της με δικούς της οικονομικούς πόρους ή με πόρους που εξασφαλίζει από τους ιδιοκτήτες/μέτοχους και τους πιστωτές της. Χωρίς εξωτερική παρέμβαση από το κράτος, θα οδηγηθεί προς μια σχεδόν βέβαιη οικονομική εξαφάνιση βραχυπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα.

Η διερεύνηση για το αν μια επιχείρηση είναι προβληματική ή όχι γίνεται πριν από τη χορήγηση της ενίσχυσης.

Ο ορισμός της «επιχείρησης» είναι πάγιος στο δίκαιο των κρατικών ενισχύσεων και δίδεται τόσο από την Επιτροπή όσο και από το Δικαστήριο της ΕΕ. Ειδικότερα, στην Ανακοίνωση της Επιτροπής για την έννοια της κρατικής ενίσχυσης (2016/C 262/01), σημείο 2.1.11, ορίζεται ότι «περισσότερες χωριστές νομικές οντότητες μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελούν μία οικονομική μονάδα για τους σκοπούς της εφαρμογής των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις. Η εν λόγω οικονομική μονάδα λογίζεται ως η σχετική επιχείρηση». Η εν λόγω αξιολόγηση (έλεγχος προβληματικότητας) θα διενεργείται τόσο στο επίπεδο της νομικής οντότητας που αιτείται ενίσχυση (αιτούσα επιχείρηση) όσο και στο επίπεδο του ομίλου στον οποίο ανήκει αυτή η οντότητα ανεξάρτητα αν υποβάλει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι πρέπει να δηλώσουν στην αίτησή τους τον θεματικό τομέα και την περιοχή παρέμβασης όπου εμπίπτει το προτεινόμενο έργο, σύμφωνα με το Παράρτημα ΧΙ. Στην περίπτωση διεπιστημονικής ερευνητικής πρότασης, οι δυνητικοί δικαιούχοι επιλέγουν τον θεματικό τομέα στον οποίο έχουν προσδώσει τη μεγαλύτερη βαρύτητα. Η επιλογή του κατάλληλου θεματικού τομέα, σύμφωνα με την υποβληθείσα αίτηση χρηματοδότησης, κρίνεται κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Σύμφωνα με την ορθή επανάληψη της Πρόσκλησης (σελ. 34, παρ. 2): “Το συμφωνητικό συνεργασίας συμφωνείται και συνυπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη πριν την υποβολή της αίτησης  χρηματοδότησης και υποβάλλεται μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.”

Το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών υποβάλλεται με την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ

Οι επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία δεν έχουν υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμών και καταστάσεων αποτελεσμάτων χρήσης κατά τις φορολογικές διατάξεις, ωστόσο για τον έλεγχο της προβληματικότητας, με σκοπό την ορθή εφαρμογή του Τύπου 1 του Παραρτήματος VII «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΩΣ ΜΗ  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ», πέραν της προσκόμισης των εντύπων Ε3 και Ν, θα πρέπει να προσκομισθούν τα παραπάνω υποδείγματα των Ε.Λ.Π. συντεταγμένα από το λογιστή της επιχείρησης. Εξαιρούνται οι ανεξάρτητες σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 3 παρ.1 της Σύστασης 361/2003 ατομικές επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά
βιβλία, για τις οποίες δε συμπληρώνεται η Δήλωση του άνω Παραρτήματος VII.

Ο τύπος της Δήλωσης του Παραρτήματος VII επιλέγεται ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης. Για τις ΜμΕ επιλέγεται ο Τύπος 1 (για όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους, ήτοι πολύ μικρής, μικρής, μεσαίας επιχείρησης), ενώ ο Τύπος 2 και ο Τύπος 3 (διαζευκτικά) επιλέγεται για τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Η ΥΔ3 «Υπεύθυνη Δήλωση εταίρου/μετόχου της επιχείρησης/νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης» υποβάλλεται από κάθε πρόσωπο, εταίρο/ους, μέτοχο/ους ή νόμιμο/ους εκπρόσωπο/ους, ξεχωριστά και αφορά την ατομική συμμετοχή του σε άλλες επιχειρήσεις με ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 25%. Στην περίπτωση του νομίμου εκπροσώπου ή του προσώπου που ασκεί τη διοίκηση της επιχείρησης υποβάλλεται ακόμη κι αν δεν συμμετέχει στο εταιρικό/μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση πολυμετοχικών σχημάτων (π.χ. ανώνυμες εταιρείες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών) η ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση απαιτείται από τους μετόχους/εταίρους που κατέχουν ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 25% του κεφαλαίου της δυνητικής δικαιούχου ή από τους πέντε με το μεγαλύτερο ποσοστό αν υπάρχουν εκατοντάδες μικρομέτοχοι.

Σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX – ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (σελ. 102 επ.) και ειδικότερα την παράγραφο Ι. – Δαπάνες προσωπικού, όσον αφορά την επιχείρηση οι δαπάνες αφορούν το προσωπικό που εργάζεται για το συνεργατικό
ερευνητικό έργο. Περαιτέρω ορίζεται ότι το προσωπικό του δικαιούχου δεν επιτρέπεται να απασχολείται στη δράση/ έργο στη βάση σύμβασης παροχής υπηρεσιών (υπεργολάβος) ή σύμβασης
μίσθωσης έργου (σελ. 104). Προβλέπεται ωστόσο δαπάνη για έκτακτο προσωπικό με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, στην οποία προσδιορίζεται το συγκεκριμένο έργο που θα εκτελεστεί
προσδιοριζόμενο σε σχέση με την συγχρηματοδοτούμενη πράξη, ο χρόνος εκτέλεσης και παράδοσης του, το συνολικό ποσό της αμοιβής του αντισυμβαλλόμενου φυσικού προσώπου, ο τόπος εκτέλεσης του έργου, καθώς και ότι το έργο συνδέεται αποκλειστικά με τις ανάγκες της συγχρηματοδοτούμενης
πράξης για την οποία συνάπτεται. Η σύμβαση αυτή θα πρέπει να εκτελεσθεί σύμφωνα με τους όρους του Παραρτήματος IX, όπως περιγράφονται στις σελ. 106 – 107 της πρόσκλησης.

Στο κεφάλαιο 5.2 – ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ και συγκεκριμένα στην παράγραφο II. – Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού ορίζεται: «Για τις δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού που  πραγματοποιούνται από δημόσιους φορείς ή από φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα, απαιτείται η τήρηση των διαδικασιών που προβλέπει ο Ν. 4412/2016, τα άρθρα 249-255 του Ν. 4957/2022, καθώς και τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (εφεξής «ΣΔΕ»). Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και οι δαπάνες που αφορούν σε λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licences) προγραμμάτων λογισμικού, εφόσον απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου». Ωστόσο, για τις επιχειρήσεις δεν προβλέπονται από την Πρόσκληση ανάλογες δαπάνες που αφορούν σε λογισμικό και δικαιώματα χρήσης και δε δύναται να υπαχθούν στην κατηγορία δαπανών Δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού.

Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις του Έργου «Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5180519
Μετάβαση στο περιεχόμενο