Πρόσκληση υποβολής προσφορών με τη διαδικασία ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του μηχανογραφικού εξοπλισμού της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του ΥΠΠΕΘ για την υποστήριξη της διοικητικής και λειτουργικής ικανότητας και την αναβάθμιση/βελτίωση των εργαλείων διαχείρισής της, στο πλαίσιο της Πράξης «Τεχνική Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ – Τομέας Παιδείας» των Α.Π. 10,11,12 με κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5000480 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Πρόσκληση (.pdf)  (30/11/2016)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων : Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 13.00

Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του μηχανογραφικού εξοπλισμού της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του ΥΠΠΕΘ
Μετάβαση στο περιεχόμενο