Πρόσκληση υποβολής προσφορών με τη διαδικασία ανάθεσης για την προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών για τις λειτουργικές ανάγκες της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του ΥΠΠΕΘ, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας χρηματοδοτούμενων από αμιγώς Εθνικούς Πόρους, που αφορούν στην κάλυψη αναγκών της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας, του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για την υλοποίηση των έργων του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», για το έτος 2016».

Πρόσκληση (.pdf)  (30/11/2016)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων : Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 13.00

Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών για τις λειτουργικές ανάγκες της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του ΥΠΠΕΘ
Μετάβαση στο περιεχόμενο