Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός κάτω των ορίων μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την  παροχή υπηρεσιών για την παραγωγή δημιουργικού, την ανατύπωση και διανομή αφισών και για την παραγωγή Ψηφιακού Υλικού στο πλαίσιο των πράξεων της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Αντικείμενο Διαγωνισμού: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παραγωγή δημιουργικού, η ανατύπωση και διανομή αφισών και η παραγωγή Ψηφιακού Υλικού για την προβολή και δημοσιότητα στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων της ΕΔ ΕΣΠΑ του ΥΠΑΙΘΑ, για το ΕΣΠΑ 2021-2027.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :

 79811000 – Υπηρεσίες ψηφιακής εκτύπωσης

79822500 – Υπηρεσίες γραφικού σχεδιασμού

79824000 – Υπηρεσίες εκτύπωσης κ διανομής.

Προϋπολογισμός: Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των πενήντα οχτώ χιλιάδων εξακοσίων είκοσι τριών ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (58.623,72 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 72.693,41 €, ΦΠΑ 24%: 14.069,69 €).

Χρηματοδότηση: Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, (ΕΚΤ+)) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, στο πλαίσιο πράξεων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Ε.Π.) «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» και των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Χρόνος και Τόπος Υποβολής Προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψήφιους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 16/02/2024 και ώρα 14:00

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το σχετικό Τεύχος Διακήρυξης και οποιοδήποτε άλλο σχετικό με τον Διαγωνισμό έγγραφο, άνευ αντιτίμου, από τη διαδικτυακή σελίδα του ΕΣΗΔΗΣ ή την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού) www.epiteliki.minedu.gov.gr.

Απόφαση Διενέργειας: 418/01-02-2024 (.pdf

Αναλυτικό Τεύχος Διακήρυξης: 419/01-02-2024 (.pdf

Περίληψη Διακήρυξης: 420/01-02-2024 (.pdf

Τεύχος σε επεξεργάσιμη μορφή (.docx

ΕΕΕΣ (.zip

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. παροχής υπηρεσιών για την παραγωγή δημιουργικού, την ανατύπωση και διανομή αφισών και για την παραγωγή Ψηφιακού Υλικού στο πλαίσιο των πράξεων της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού
Μετάβαση στο περιεχόμενο