ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ:

  1. Την έγκριση του υπ’ αριθμ. 05/30-01-2024 (352/30-01-2024, ΕΙΣ ΕΔ ΕΣΠΑ) Πρακτικού της Επιτροπής Πληρότητας και Επιλεξιμότητας της ΕΔ ΕΣΠΑ Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. στο Πλαίσιο της Πρόσκλησης «Βιομηχανικά Διδακτορικά».
  2. Την έγκριση, σύμφωνα με το Πρακτικό, των αιτήσεων χρηματοδότησης με κωδικούς έργου στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ): ΥΠ1ΤΑ-0556192, ΥΠ1ΤΑ-0555681, ΥΠ1ΤΑ0556654, ΥΠ1ΤΑ-0557472, ΥΠ1ΤΑ-0557219, ΥΠ1ΤΑ-0557523, ΥΠ1ΤΑ-0557915, ΥΠ1ΤΑ-0557366, ΥΠ1ΤΑ-0556986, ΥΠ1ΤΑ-0558147, ΥΠ1ΤΑ-0555961, ΥΠ1ΤΑ-0555525.

Απόφαση Έγκρισης 5ου Πρακτικού (.pdf

 

Έγκριση του με αριθ. 05/30-01-2024 Πρακτικού της  Επιτροπής Πληρότητας και Επιλεξιμότητας της ΕΔ ΕΣΠΑ Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.  στο Πλαίσιο  της Πρόσκλησης «Βιομηχανικά Διδακτορικά», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5183960 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Μετάβαση στο περιεχόμενο