Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 της Πράξης «Τεχνική Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘΑ» με κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5027232 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και αφορά στην προμήθεια Η/Υ, Περιφερειακών και λοιπού εξοπλισμού για την υποστήριξη της διοικητικής και λειτουργικής ικανότητας της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του ΥΠΑΙΘΑ και αναβάθμιση/βελτίωση των εργαλείων διαχείρισής της. Συγκεκριμένα, η παρούσα πρόσκληση αφορά την υποβολή έγγραφης προσφοράς για τον εξής ηλεκτρονικό και λοιπό εξοπλισμό και περιφερειακά:

Α/Α ΠΡΟΙΟΝ ΤΕΜΑΧΙΑ
1 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΜΟΝΟΧΡΩΜΟΣ Α4 (LASER) 4
2 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ (MFP) ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ 4
3 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ HDD 1
4 ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ SSD 20
5 ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ 15
6 ΠΟΝΤΙΚΙ 15
7 SWITCH 1GBIT 7
8 SWITCH 10GBIT 2
9 ΣΑΡΩΤΗΣ 2
10 ACCESS POINT 1
11 ΚΑΡΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ 2
12 ΤΡΙΠΟΔΟ ΓΙΑ ΒΙΝΤΕΟΚΑΜΕΡΑ 1
13 ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 3
14 ΟΘΟΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑ ΜΕ
ΤΡΙΠΟΔΟ
1
15 ΚΑΛΩΔΙΟ HDMI 20M 2
16 ΚΑΛΩΔΙΟ ETHERNET 3M 5
17 ΚΑΛΩΔΙΟ ETHERNET 5M 5
18 ΚΑΛΩΔΙΟ ETHERNET 15M 2

Οι αναλυτικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών περιγράφονται αναλυτικά στον «Πίνακα Συμμόρφωσης» στο παράρτημα ΙΙΙ της πρόσκλησης.

Πρόσκληση (.pdf)

 

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση του έργου προμήθειας Η/Υ,Περιφερειακών και λοιπού εξοπλισμού για την υποστήριξη της διοικητικής και λειτουργικής ικανότητας της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠAIΘA και αναβάθμιση/βελτίωση των εργαλείων διαχείρισής της
Μετάβαση στο περιεχόμενο