Το έργο «Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας – ΣΕΑ» απευθύνεται σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) και Επιχειρήσεις με στόχο τη δημιουργία συνεργατικών ερευνητικών ομάδων και τη διαμόρφωση προτάσεων για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών Έρευνας & Ανάπτυξης με έμφαση στους τομείς τεχνολογίας αιχμής.

Το έργο δίνει κίνητρα σε εξέχοντες ακαδημαϊκούς να συνεργαστούν με εταιρείες του ιδιωτικού τομέα και να αναπτύξουν καινοτόμες ερευνητικές πρωτοβουλίες. Σκοπός είναι η μεταφορά γνώσης από το ακαδημαϊκό περιβάλλον στην πραγματική οικονομία και η προώθηση της καινοτομίας των Α.Ε.Ι. και των κοινοπραξιών ερευνητικών ομάδων.

Το έργο προβλέπει τη συνεργατική χρηματοδότηση έρευνας και ανάπτυξης μεταξύ ενός ή περισσοτέρων Α.Ε.Ι. και μίας ή περισσότερων επιχειρήσεων με σκοπό τη δημιουργία κοινών ερευνητικών έργων. Οι φορείς καθορίζουν από κοινού το αντικείμενο του έργου, συνεισφέρουν στην υλοποίησή του και αναλαμβάνουν από κοινού τους κινδύνους και τα αποτελέσματά του.

Για την επιλογή των ερευνητικών προτάσεων, λαμβάνονται υπόψη κριτήρια όπως η έμφαση στο STEM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά), η ικανότητα παραγωγής νέων προϊόντων, εφαρμογών και μεθόδων και η ποιότητα των εμπλεκόμενων ερευνητών και ομάδων.

Το έργο εμπίπτει στους τομείς της βασικής έρευνας και της βιομηχανικής έρευνας, όπως ορίζονται στο ΓΑΚ και δεν αφορά σε δραστηριότητες πειραματικής ανάπτυξης.

  • Η μέγιστη διάρκεια των έργων είναι είκοσι τέσσερις (24) μήνες και η λήξη του έργου δε δύναται να ξεπερνά την 31η.12.2025.
  • Οι συμπράξεις αποτελούνται κατ’ ελάχιστον από ένα Α.Ε.Ι. και μία ιδιωτική επιχείρηση.

Φορέας Υλοποίησης (ΦΥ) του έργου SUB1.1: «Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας – ΣΕΑ» είναι η ΕΔ ΕΣΠΑ Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. με την υποστήριξη της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.).

Προδημοσίευση Πρόσκλησης (.pdf)

Περισσότερες Πληροφορίες- Ιστοσελίδα του έργου (link)

     

 

 

  

Προδημοσίευση Πρόσκλησης SUB1.1: «Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας – ΣΕΑ» Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5180519 του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Μετάβαση στο περιεχόμενο