«SUB3 - Βιομηχανικά Διδακτορικά» Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Χρήσιμες πληροφορίες στη σελίδα του έργου Link   

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις σε αρχείο pdf   (7-11-2023)

Το «Ελλάδα 2.0» είναι ένας θεμελιώδης οικονομικός και κοινωνικός μετασχηματισμός, που επιδρά στην οικονομική δραστηριότητα, αλλά και στις τεχνολογίες, τις συμπεριφορές και τους θεσμούς.

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» εγκρίθηκε στις 13  Ιουλίου 2021 από το  Συμβούλιο Οικονομικών Δημοσιονομικών Θεμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (Ecofin) και περιλαμβάνει 106 επενδύσεις και 68 μεταρρυθμίσεις, κατανεμημένες σε 4 πυλώνες.Συγκεντρώνει 31,16 δισ. ευρώ εκ των οποίων ευρωπαϊκοί πόροι 30,5 δισ. ευρώ  (17,8 δισ. ευρώ ενισχύσεις και 12,73 δισ. ευρώ δάνεια) για να κινητοποιήσει 60 δισ. ευρώ συνολικές επενδύσεις στη χώρα μέχρι την ολοκλήρωσή του τον Δεκέμβριο του 2025.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ

Το έργο «Βιομηχανικά Διδακτορικά», εντάσσεται στη Δράση «Προώθηση της ποιότητας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας στα πανεπιστήμια» με κωδικό 16289, στον Άξονα 3.2 «Ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων της εκπαίδευσης και εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης» και στον Πυλώνα 3 «Απασχόληση, δεξιότητες και κοινωνική συνοχή».

Το έργο αφορά στη χρηματοδότηση ερευνητικών έργων για τη διεξαγωγή βασικής ή εφαρμοσμένης έρευνας, με σκοπό την εξαγωγή ερευνητικών αποτελεσμάτων για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών, καθώς και τη διεξαγωγή ενός ερευνητικού έργου βιομηχανικά εστιασμένου.

Το έργο αποσκοπεί στην ικανοποίηση της ανάγκης για τη δημιουργία δεσμών μεταξύ ιδιωτικών επιχειρήσεων και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων μέσα από τη βιομηχανική έρευνα, την επίλυση προβλημάτων στον παραγωγικό τομέα μέσα από την εστιασμένη βιομηχανική έρευνα καθώς και στην αντίστοιχη μεταφορά τεχνογνωσίας από τα ελληνικά πανεπιστήμια στις επιχειρήσεις.

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός του έργου «Βιομηχανικά Διδακτορικά» ανέρχεται σε 36.234.195,92 ευρώ.

Η Δημόσια Δαπάνη του έργου συγχρηματοδοτείται από το «Ελλάδα 2.0», το οποίο εγκρίθηκε στις 13 Ιουλίου 2021 από το Συμβούλιο Οικονομικών Δημοσιονομικών Θεμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ecofin).

Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης του έργου «Βιομηχανικά Διδακτορικά», ανέρχεται σε 21.786.471,76 ευρώ (20.366.069,00 ευρώ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025 RRF budget και Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ-ΦΠΑ 1.420.402,76 ευρώ).

Το συνολικό ποσό της ιδιωτικής συμμετοχής που απαιτείται για την υλοποίηση των έργων ανέρχεται σε 14.447.724,16 ευρώ.

Ο μέγιστος προϋπολογισμός ανά πρόταση, είναι ίσος με το ποσό των 144.194,00 ευρώ.  Το ποσό αυτό προκύπτει από τις ακόλουθες μορφές χρηματοδότησης:

 • Δημόσια Δαπάνη έως 84.194,00 ευρώ μέσω του Τ.Α.Α. (60.000,00 ευρώ για την επιχείρηση/ βιομηχανία και 24.194,00 ευρώ για το Α.Ε.Ι.) και
 • Ιδιωτική Συμμετοχή έως 60.000,00 ευρώ από την επιχείρηση/ βιομηχανία

Το ανώτατο ποσό διατίθεται για την μέγιστη χρονική διάρκεια των έργων για περίοδο 33 μηνών  και καλύπτει την περίοδο από την Εγκριτική Απόφαση Χορήγησης Ενίσχυσης του έργου, έως την 31.12.2025 το αργότερο.

Εάν η υλοποίηση του έργου διαρκεί χρονικό διάστημα μικρότερο από τους 33 μήνες, τότε το ποσό της αμοιβής του Υποψήφιου Διδάκτορα, τροποποιείται αναλογικά.

Οι δικαιούχοι μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση στο πλαίσιο του έργου για δαπάνες που πραγματοποιούνται σε μία από τις ακόλουθες επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών:
1. Αμοιβή Υποψήφιου/ας Διδάκτορα
2. Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού
3. Αναλώσιμα
4. Δαπάνες ταξιδίων/ μετακινήσεων
5. Δαπάνες συμμετοχής σε συνέδρια

Ο Φορέας Υλοποίησης του έργου «Βιομηχανικά Διδακτορικά» είναι η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας,  Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Ως φορέας υλοποίησης, η ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ παρακολουθεί και αξιολογεί το έργο, χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό οικονομικών ελέγχων και επιτόπιων επαληθεύσεων.

Δικαιούχοι είναι τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της χώρας σε συνεργασία με Επιχειρήσεις ή Βιομηχανίες.

Το έργο αφορά στην χρηματοδότηση Βιομηχανικών Διδακτορικών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1569/21.03.2023 Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β΄ 1827/22.03.2023)  για:

 1. Υποψήφιους/ες που πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής σε προγράμματα διδακτορικών σπουδών σύμφωνα με τα άρθρα 92 έως 95 του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α΄141/21.7.2022) και υποβάλλουν αίτηση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, η οποία εντάσσεται στο πεδίο της βιομηχανικής ή εφαρμοσμένης έρευνας του άρθρου 96 Ν. 4957/2022, σύμφωνα με την Πρόσκληση υποβολής προτάσεων έργων «Βιομηχανικά Διδακτορικά».
 2. Υποψήφιους/ες Διδάκτορες για τους οποίους δεν έχει παρέλθει ένα (1) ημερολογιακό έτος από την ημερομηνία αποδοχής της αίτησής τους, από τη Γενική Συνέλευση του οικείου τμήματος στο πρόγραμμα και η διδακτορική τους διατριβή δύναται να εκπονηθεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 96 του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α 141) (Βιομηχανικό Διδακτορικό).

«Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης υποβάλλονται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου, για λογαριασμό του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων «ΠΣΚΕ» (https://www.ependyseis.gr/) με την ένδειξη «Βιομηχανικά Διδακτορικά», στην ελληνική γλώσσα κάνοντας χρήση του τυποποιημένου Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης (υπόδειγμα στο Παράρτημα Ι)»

Οι ιδιωτικές εταιρείες μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση από το έργο «Βιομηχανικά Διδακτορικά», εφόσον α) συνεργαστούν μέσω σύμπραξης με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της χώρας και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλεξιμότητας όπως αυτά περιγράφονται στην Πρόσκληση υποβολής προτάσεων (ενότητα 4 «Όροι και Προϋποθέσεις»).

Όλοι οι ΚΑΔ μπορούν να συμμετέχουν στο συνεργατικό σχήμα που θα υποβάλει την αίτηση χρηματοδότησης.

Οποιαδήποτε επιχείρηση ή βιομηχανία, η οποία ασκεί οικονομική δραστηριότητα, είναι επιλέξιμη ανεξάρτητα από τη μορφή της και το μέγεθός της, λαμβάνοντας υπόψη ότι διαθέτουν μία από τις νομικές μορφές που περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της Πρόσκλησης (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΑΜΚΕ, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του Ν. 4430/2016, κ.α.)

Μια νέα επιχείρηση μπορεί να συμμετέχει στο συνεργατικό σχήμα, καθώς η χρονική στιγμή εκκίνησης των εργασιών της επιχείρησης δεν περιορίζει τη συμμετοχή της στο έργο.

Επιχειρήσεις οι οποίες κατά την υποβολή δε διαθέτουν έδρα ή υποκατάστημα στην Ελλάδα δεσμεύονται ότι κατά την ημερομηνία καταβολής της ενίσχυσης θα διαθέτουν εγκατάσταση ή υποκατάστημα (όχι σύσταση νέας, θυγατρικής εταιρείας) εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

Η ελάχιστη επιλέξιμη χρονική διάρκεια ενός έργου προς χρηματοδότηση είναι 24 μήνες.

Η μέγιστη χρονική διάρκεια σχετίζεται με την περιγραφή του κάθε έργου. Η ημερομηνία λήξης του έργου δεν μπορεί να ξεπερνά την 31η Δεκεμβρίου 2025, δηλαδή την τελική ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου «Βιομηχανικά Διδακτορικά» .

Η διάρκεια του υποβαλλόμενου έργου υλοποίησης του έργου δεν συνδέεται με τη χρονική διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής.

Τα έργα δύνανται να παραταθούν πέρα από την αρχικά εγκεκριμένη διάρκειά τους, όπως αυτή θα έχει ορισθεί στην Εγκριτική Απόφαση Χορήγησης Ενίσχυσης, ως προς τη διάρκεια και επιλεξιμότητα των δαπανών του έργου, ύστερα από αίτημα τροποποίησης μείζονος σημασίας του δικαιούχου προς την ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘΑ και έγκρισή του, και όχι πέραν της 31ης  Δεκεμβρίου 2025, τελική ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου «Βιομηχανικά Διδακτορικά».

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων καθώς οι δυνητικοί δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων μέχρι την εξάντληση των διαθέσιμων κονδυλίων και με την προϋπόθεση ότι η ελάχιστη επιλέξιμη διάρκεια του προτεινόμενου έργου είναι 24 μήνες.

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται με τα κριτήρια αποκλεισμού (on/off) όπως αναφέρονται στην Πρόσκληση.

Με πρωτοβουλία ενός ή περισσότερων εκ των ακόλουθων τριών μερών, διαμορφώνεται το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) και της συνεργαζόμενης επιχείρησης ή βιομηχανίας.

Συγκεκριμένα, θα πρέπει να καθοριστούν τα ακόλουθα:

 • οι ειδικότεροι όροι συνεργασίας για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής στην επιχείρηση ή τη βιομηχανία,
 • η εξαγωγή των ερευνητικών αποτελεσμάτων,
 • η χρήση υποδομών και εξοπλισμού του Α.Ε.Ι.,
 • η διεξαγωγή της έρευνας εντός του Α.Ε.Ι.,
 • η χρήση υποδομών και εξοπλισμού της επιχείρησης/βιομηχανίας,
 • οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα κάθε συμβαλλόμενου μέρους,
 • τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του έργου που θα διεξαχθεί.

Μετά τη διαμόρφωση του πλαισίου συνεργασίας μεταξύ του Α.Ε.Ι., της επιχείρησης/ βιομηχανίας και του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα, καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι συνεργασίας τους με τη σύνταξη ενός πρωτοκόλλου συνεργασίας (υπάρχει σχετικό διαθέσιμο πρότυπο στην Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Παράρτημα VII).

Συντονιστής Φορέας του έργου είναι το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, το οποίο ενεργεί ως κοινός εκπρόσωπος όλων όσων συμπράττουν και αναλαμβάνει την ευθύνη για τη συνολική διαχείριση του έργου.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος έχει την ευθύνη για τον συντονισμό και την επίβλεψη του έργου από επιστημονικής και τεχνικής πλευράς, την ορθή υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου και την παρακολούθηση του οικονομικού αντικειμένου. 

Ειδικότερα, για τους ήδη εγγεγραμμένους σε πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών Υποψήφιους/ες Διδάκτορες, Επιστημονικός Υπεύθυνος ορίζεται ο/η επιβλέπων/ουσα ή το μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής της Διδακτορικής Διατριβής, όπως ορίζεται στο άρθρο 94 του Ν. 4957/2022.

Η αίτηση για το έργο «Βιομηχανικά Διδακτορικά» υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) προς την ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘΑ.

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης υποβάλλονται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου, για λογαριασμό του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας.

Οδηγίες για έκδοση κωδικού χρήστη στο ΠΣΚΕ βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ependyseis.gr/mis.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Α.Ε.Ι. σε συνεργασία με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου έχουν την ευθύνη της επικοινωνίας με την ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘΑ.

Τα κριτήρια χρηματοδότησης από το έργο «Βιομηχανικά Διδακτορικά» είναι τα ακόλουθα:

 • Η ορθή υποβολή/καταχώρηση όλων των στοιχείων της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Η προσήκουσα συμπλήρωση/σύνταξη και υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρότασης να μην υπερβαίνει τον μέγιστο επιλέξιμο προϋπολογισμό ανά πρόταση και ανά δικαιούχο.
 • Ο συνολικός προϋπολογισμός ανά κατηγορία δαπάνης, να μην υπερβαίνει τα ανώτατα επιλέξιμα ποσά.
 • Ο έλεγχος του ποσού της ιδιωτικής συμμετοχής, σύμφωνα με τα ανώτατα επιλέξιμα ποσά όπως αυτά ορίζονται στην Πρόσκληση του έργου «Βιομηχανικά Διδακτορικά».
 • Η επιχείρηση/βιομηχανία να διαθέτει Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ.
 • Να έχει υποβληθεί το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών όπως ορίζονται στην Πρόσκληση του έργου «Βιομηχανικά Διδακτορικά».

Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των προτάσεων τις οποίες μπορούν να υποβάλουν από κοινού ένα Α.Ε.Ι. και μια συνεργαζόμενη επιχείρηση/ βιομηχανία.  Ωστόσο, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προτάσεων με την εμπλοκή του/της ίδιου/ίδιας υποψήφιου/ας διδάκτορα.

Η διαδικασία για τη λήψη χρηματοδότησης στο πλαίσιο του έργου «Βιομηχανικά Διδακτορικά» περιλαμβάνει την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας – επιλεξιμότητας και την έκδοση εγκριτικής απόφασης χορήγησης ενίσχυσης.

Η χρηματοδότηση εκταμιεύεται σε δόσεις με βάση τις ενδιάμεσες αναφορικές εκθέσεις που θα υποβληθούν μέσω του ΠΣΚΕ.

Οι δικαιούχοι δεν θα πρέπει να έχουν λάβει ενίσχυση ή δεν προτίθενται να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης για άλλο ερευνητικό έργο με τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες.

Η ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘΑ δύναται να απαιτήσει την επιστροφή μέρους ή όλων των κεφαλαίων,  σε περίπτωση μη τήρησης των όρων της Πρόσκλησης.

Ο χρόνος πρόσληψης του Υποψήφιου/ας Διδάκτορα δεν αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού του επωφελούμενου, εφόσον η σύμβαση εργασίας μεταξύ της επιχείρησης/ βιομηχανίας και του/της Υποψήφιου/ας Διδάκτορα να καλύπτει την περίοδο υλοποίησης του έργου.

Αναφορικά με τα δικαιολογητικά πρόσληψης (Παράρτημα IV Πρόσκλησης) του/της Υποψήφιου/ας Διδάκτορα, απαιτούνται τα κάτωθι:

 1. Σύμβαση Εργασίας μεταξύ της επιχείρησης/ βιομηχανίας και του/της Υποψήφιου/ας Διδάκτορα, η οποία να καλύπτει κατ’ ελάχιστον τη διάρκεια του έργου σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση χορήγησης ενίσχυσης του έργου.
 2. Αναγγελία Πρόσληψης σύμφωνα με το Πληροφοριακό Σύστημα Εργάνη (Έντυπο Ε3 – Εργάνη).

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ. αριθμ. ΚΥΑ 1569/21.03.2023 των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β΄ 1827/22.03.2023), στο έργο είναι επιλέξιμοι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής σε προγράμματα διδακτορικών σπουδών σύμφωνα με τα άρθρα 92-95 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), οι οποίοι δύνανται να υποβάλουν αίτηση για την εκπόνηση δfιδακτορικής διατριβής σε συνεργασία με επιχείρηση ή βιομηχανία, που εδρεύει ή παράρτημά της λειτουργεί στην ημεδαπή, η οποία αφορά στη διεξαγωγή βιομηχανικής ή εφαρμοσμένης έρευνας με σκοπό την εξαγωγή ερευνητικών αποτελεσμάτων για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών.

Ως εκ τούτου, για την υποβολή της πρότασης δεν απαιτείται η εγγραφή του Υποψηφίου ή να έχει εκδοθεί η απόφαση αποδοχής του από το τμήμα και να υπάρχει αποδεικτικό ορισμού τριμελούς επιτροπής, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο  υποψήφιος πληροί τα ανωτέρω κριτήρια επιλεξιμότητας.

Επιπροσθέτως, κατά το στάδιο καταβολής της προχρηματοδότησης θα πρέπει να προσκομιστούν τα ακόλουθα:

 1. Απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος με την οποία: α) γίνεται δεκτός ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας σε πρόγραμμα τρίτου κύκλου σπουδών (κύκλο διδακτορικών σπουδών), στην οποία αναφέρεται ο τίτλος της υπό εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, β) ορίζεται η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή και ο/η επιβλέπων/ουσα του έργου και γ) διαπιστώνεται ότι η υπό εκπόνηση διδακτορική διατριβή υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 4957/2022.
 2. (για τους ήδη εγγεγραμμένους σε πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών) Απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, που λαμβάνεται έπειτα από έγγραφη θετική εισήγηση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής του άρθρου 94 Ν. 4957/2022 και τη σύμφωνη γνώμη του/της επιβλέποντος/ουσας της διδακτορική διατριβή, με την οποία διαπιστώνεται ότι η διατριβή εμπίπτει στην παρ. 1 του άρθρου 96.
 3. Απόφαση Συγκλήτου με την οποία εγκρίνεται το Πρωτόκολλο Συνεργασίας

 

Η Αίτηση Χρηματοδότησης η οποία υποβάλλεται από το Α.Ε.Ι. και την συνεργαζόμενη επιχείρηση θα πρέπει να περιλαμβάνει εξαρχής τον/την Υποψήφιο/α Διδάκτορα ο οποίος υλοποιεί το έργο, με σκοπό την εξαγωγή ερευνητικών αποτελεσμάτων για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών.

Αίτηση Χρηματοδότησης η οποία δεν εμπεριέχει τον Υποψήφιο Διδάκτορα κρίνεται αυτοδικαίως ως μη επιλέξιμη.

Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας δεν υποβάλλεται ως συνημμένο κατά το στάδιο της υποβολής της Αίτησης Χρηματοδότησης.

Επομένως, δεν απαιτείται η έγκρισή του από τη Σύγκλητο κατά το στάδιο της υποβολής και η επισύναψη των σχετικών αποφάσεων, ως συνημμένων εγγράφων στην Αίτηση Χρηματοδότησης εντός του ΠΣΚΕ.

Για τον/την Υποψήφιο/α Διδάκτορα, το μηνιαίο μικτό μισθολογικό κόστος ανά άτομο ορίζεται στο ποσό των 2.525,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών του εργοδότη. Στο πλαίσιο της μισθωτής εργασίας στο ανώτατο επιχορηγούμενο ποσό έχουν προϋπολογιστεί και τυχόν επιδόματα που αναλογούν στο χρόνο απασχόλησης (Ενότητα 6.1 Πρόσκλησης).

H Αίτηση χρηματοδότησης (εξαγόμενη μετά τη συμπλήρωσή της από το ΠΣΚΕ σε ψηφιακό αρχείο μορφής .pdf) ψηφιακά υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του Α.Ε.Ι.

Αναφορικά με την συμπλήρωση της καρτέλας 7.4 Δείκτες, θα πρέπει να συμπληρωθούν τα στοιχεία που αφορούν την κατηγορία στην οποία εντάσσεται ο Υποψήφιος Διδάκτορας. Συγκεκριμένα, συμπληρώνεται η τιμή 1 στον δείκτη  RRFC08.1 εφόσον ο Υποψήφιος Διδάκτορας είναι άνδρας, τιμή 1 στο δείκτη RRFC08.2 εφόσον ο Υποψήφιος Διδάκτορας είναι γυναίκα και η τιμή 1 στον δείκτη  RRFC08.3 εφόσον ανήκει στην κατηγορία των μη δυαδικών ατόμων.

Αντίστοιχα, εφόσον η επιχείρηση που συμμετέχει στο έργο είναι πολύ μικρή ή μικρή επιχείρηση συμπληρώνεται η τιμή 1 στο δείκτη RRFC09.1, εάν είναι μεσαία επιχείρηση συμπληρώνεται η τιμή 1 στο δείκτη RRFC09.2 και εφόσον είναι μεγάλη επιχείρηση συμπληρώνεται η τιμή 1 στο δείκτη RRFC09.3.

Τα ποσά που αναγράφονται στον Πίνακα 1 της ενότητας 6.1 της Πρόσκλησης δεν εμπεριέχουν το Φ.Π.Α.

 Ο Φ.Π.Α. κρίνεται ως μη επιλέξιμη δαπάνη για τις επιχειρήσεις ενώ για τα Α.Ε.Ι. δεδομένου ότι δεν είναι ανακτήσιμος, μπορεί να καλυφθεί μέσω του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.) της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων.

Περισσότερες πληροφορίες για την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης για το έργο «Βιομηχανικά Διδακτορικά» μπορείτε να βρείτε στη σχετική Πρόσκληση στις ιστοσελίδες της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘΑ), του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Ελλάδα 2.0, την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) και στη Διαύγεια.

Περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε επίσης να ζητήσετε μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου industrialphds.rrf@minedu.gov.gr.

Τα ανώτατα επιλέξιμα ποσά ανά πρόταση και ανά κατηγορία δαπάνης, είναι τα κάτωθι σύμφωνα με την ενότητα 6.1 της Πρόσκλησης.  

Κατηγορία Δαπάνης 

Ανώτατο Επιλέξιμο Ποσό για το Α.Ε.Ι. 

Ανώτατο Επιχορηγούμενο Επιλέξιμο Ποσό για  την Επιχείρηση/ Βιομηχανία  

Ανώτατο Επιλέξιμο Ποσό ιδιωτικής συμμετοχής για  την Επιχείρηση/ Βιομηχανία  

I. Αμοιβή Υποψήφιου/ας Διδάκτορα 

– 

47.985,00 € 

47.985,00 € 

II.Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού 

18.145,30 € 

5.000,00 € 

5.000,00 € 

III.Αναλώσιμα 

4.465,91 € 

1.489,76 € 

1.489,76 € 

IV.Δαπάνες ταξιδίων/ μετακινήσεων 

– 

1.000,00 € 

1.000,00 € 

V. Δαπάνες συμμετοχής σε συνέδρια 

– 

600,00 € 

600,00 € 

VI. Έμμεσες Δαπάνες  

1.582,78 € 

3.925,24 € 

3.925,24 € 

Σύνολο 

24.194,00 € 

60.000,00 € 

60.000,00 € 

Δεν απαιτείται να προβεί ο φορέας σε οιοδήποτε άλλο υπολογισμό, στη βάση των ανωτέρω ποσοστών συμμετοχής στην Πρόταση. 

Για τον/την Υποψήφιο/α Διδάκτορα, το μηνιαίο μικτό μισθολογικό κόστος ανά άτομο ορίζεται στο ποσό των 2.525,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών του εργοδότη. Στο πλαίσιο της μισθωτής εργασίας στο ανώτατο επιχορηγούμενο ποσό έχουν προϋπολογιστεί και τυχόν επιδόματα που αναλογούν στο χρόνο απασχόλησης (Ενότητα 6.1 Πρόσκλησης). Η επιχείρηση / βιομηχανία δύναται να ανταμείψει τον Υποψήφιο Διδάκτορα με υψηλότερες μηνιαίες απολαβές, επωμιζόμενη εξ ολοκλήρου την επιπρόσθετη και μη επιλέξιμη, πέραν των 2.525,00 ευρώ, δαπάνη.

 

Ο Υποψήφιος Διδάκτορας δύναται να αμείβεται επιπρόσθετα από την επιχείρηση σύμφωνα με την ανάθεση περαιτέρω καθηκόντων, πέραν των όσων απορρέουν από το έργο Βιομηχανικά Διδακτορικά, όπως συναποφασίσουν τα συμβαλλόμενα μέρη, ήτοι η επιχείρηση/βιομηχανία και ο Υποψήφιος Διδάκτορας.

Σημειώνεται επίσης ότι, για την κάλυψη των επιλέξιμων δαπανών ισχύουν τα ακόλουθα:

“Να συμπεριλάβει στην Αίτηση Χρηματοδότησης δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.”

Παράλληλα, στο Παράρτημα ΙΙ της Πρόσκλησης-Υποδείγματα Υπεύθυνων Δηλώσεων (σελίδα 68), στην Υπεύθυνη Δήλωση Ι, η επιχείρηση/βιομηχανία δεσμεύεται ότι:   «δ) O δικαιούχος δεν έχει υποβάλει και δεν προτίθεται να υποβάλει αίτηση ενίσχυσης για άλλο ερευνητικό έργο για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες με αυτές που προτείνονται προς ενίσχυση στο παρόν. ε) Το υποβαλλόμενο ερευνητικό έργο στο σύνολό του ή εν μέρει δεν έχει υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους πριν την έκδοση της απόφασης ένταξης/απόρριψης της Αίτησης Χρηματοδότησης»

Αναφορικά με την συμμετοχή του Υποψήφιου Διδάκτορα ως μέλος της Επιχείρησης/ Βιομηχανίας, ισχύουν τα κάτωθι:

 • Ατομική Επιχείρηση: Δεν μπορεί να συμμετάσχει
 • Μέλος Ο.Ε.: Δεν μπορεί να συμμετάσχει
 • Μέλος Ε.Ε.: Μπορεί να συμμετάσχει μόνο εφόσον είναι ετερόρρυθμος εταίρος και δεν είναι διαχειριστής
 • Μέλος ΕΠΕ, ΙΚΕ: Μπορεί να συμμετάσχει εφόσον δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπος ή διαχειριστής.
 • Μέλος Α.Ε.: Μπορεί να συμμετάσχει εφόσον δεν είναι Διευθύνων Σύμβουλος ή νόμιμος εκπρόσωπος
 • Μέλος Αστικής Εταιρείας: Δεν μπορεί να συμμετάσχει

Ο Υποψήφιος Διδάκτορας αποτελεί έμψυχο δυναμικό της επιχείρησης/βιομηχανίας και ως εκ τούτου, η φυσική ή μη παρουσία του είναι κάτι που καθορίζεται μεταξύ των δύο αυτών μερών.

Στις περιπτώσεις αυτές υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση των μετόχων που κατέχουν ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 25% των συνολικών μετοχών σε άλλες (πλην της αιτούσας) επιχειρήσεις ή ανήκουν στους πέντε (5) με το μεγαλύτερο ποσοστό, αν υπάρχουν εκατοντάδες μικρομέτοχοι.

Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις για το έργο “Βιομηχανικά διδακτορικά”
Μετάβαση στο περιεχόμενο