«Επισκέπτες Καθηγητές/Επισκέπτες Ερευνητές» Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Χρήσιμες πληροφορίες στη σελίδα του έργου Link

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις σε αρχείο pdf

Το «Ελλάδα 2.0» είναι ένας θεμελιώδης οικονομικός και κοινωνικός μετασχηματισμός, που επιδρά στην οικονομική δραστηριότητα, αλλά και στις τεχνολογίες, τις συμπεριφορές και τους θεσμούς.

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» εγκρίθηκε στις 13 Ιουλίου 2021 από το  Συμβούλιο Οικονομικών Δημοσιονομικών Θεμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (Ecofin) και περιλαμβάνει 106 επενδύσεις και 68 μεταρρυθμίσεις, κατανεμημένες σε 4 πυλώνες. Συγκεντρώνει 31,16 δισ. ευρώ εκ των οποίων ευρωπαϊκοί πόροι 30,5 δισ. ευρώ  (17,8 δισ. ευρώ ενισχύσεις και 12,7 δισ. ευρώ δάνεια) για να κινητοποιήσει 60 δισ. ευρώ συνολικές επενδύσεις στη χώρα μέχρι την ολοκλήρωσή του τον Δεκέμβριο του 2025.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Το έργο «Επισκέπτες Καθηγητές/Επισκέπτες Ερευνητές», εντάσσεται στη Δράση  «Προώθηση της ποιότητας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας στα πανεπιστήμια» με κωδικό 16289, στον Άξονα 3.2 «Ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων της εκπαίδευσης και εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης» και στον Πυλώνα 3 HYPERLINK “https://greece20.gov.gr/pylwnes-aksones/” «Απασχόληση, δεξιότητες και κοινωνική συνοχή».

Το έργο έχει ως σκοπό τη δημιουργία νέων δεσμών μεταξύ διακεκριμένου ακαδημαϊκού και ερευνητικού προσωπικού του εξωτερικού και Ελλήνων επιστημόνων, την προώθηση ευκαιριών και την ανάπτυξη μελλοντικών συνεργασιών για συνεργατική έρευνα με ιδιωτικές επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα θα συμβάλλει τόσο σε ερευνητικές δραστηριότητες υψηλού επιπέδου στα ελληνικά πανεπιστήμια, όσο και στη διεθνοποίηση των ελληνικών πανεπιστημίων, τη μεταφορά τεχνογνωσίας από το εξωτερικό, καθώς και την ανάπτυξη νέων ερευνητικών δραστηριοτήτων και προσεγγίσεων μεταξύ Α.Ε.Ι. και επιχειρήσεων.

Ο μέγιστος συνολικός προϋπολογισμός των χρηματοδοτούμενων προτάσεων του έργου «Επισκέπτες Καθηγητές/Επισκέπτες Ερευνητές» ανέρχεται σε 85.223.990,72 ευρώ.

Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης του έργου «Επισκέπτες Καθηγητές/Επισκέπτες Ερευνητές», ανέρχεται σε 59.708.326,78 ευρώ (58.142.250,62 ευρώ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025 RRF budget και Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ-ΦΠΑ 1.566.076,16 ευρώ).

Το συνολικό ποσό της ιδιωτικής συμμετοχής που απαιτείται για την υλοποίηση των έργων ανέρχεται σε 25.515.663,94 ευρώ.

Ο μέγιστος προϋπολογισμός ανά πρόταση, δεν δύναται να ξεπερνά το ποσό των 344.581,00 ευρώ.  Το ποσό αυτό προκύπτει από τις ακόλουθες μορφές χρηματοδότησης:

 • Δημόσια Δαπάνη έως 239.581,00 ευρώ μέσω του Τ.Α.Α. (105.000,00 ευρώ για την Επιχείρηση και 134.581,00 ευρώ για το Α.Ε.Ι.) και
 • Ιδιωτική Συμμετοχή (έως 105.000,00 ευρώ από την Επιχείρηση)

Το ανώτατο ποσό διατίθεται για την μέγιστη χρονική διάρκεια των προτάσεων (32 μήνες ) και καλύπτει την περίοδο από την Εγκριτική Απόφαση Χορήγησης Ενίσχυσης του έργου, έως την 31.12.2025 το αργότερο.

Εάν η υλοποίηση του έργου διαρκεί χρονικό διάστημα μικρότερο από τους 32 μήνες, ο αιτούμενος προϋπολογισμός ανά κατηγορία δαπάνης υπολογίζεται κατ΄αναλογία με τη διάρκεια της υποβληθείσας πρότασης.

Οι δικαιούχοι μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση για δαπάνες που πραγματοποιούνται σε μία από τις ακόλουθες επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών:

 • Μισθοδοσία των Επισκεπτών Καθηγητών/Επισκεπτών Ερευνητών/Δαπάνες Προσωπικού Επιχείρησης
 • Δαπάνες Μετεγκατάστασης
 • Δαπάνες μετακίνησης εσωτερικού
 • Δαπάνες συμμετοχής σε συνέδρια
 • Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού, δαπάνες συνδρομών σε βάσεις δεδομένων, κ.α.
 • Αναλώσιμα
 • Έμμεσες Δαπάνες

Ο Φορέας Υλοποίησης του έργου «Επισκέπτες Καθηγητές/Επισκέπτες Ερευνητές»  είναι η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με την υποστήριξη της Ε.Θ.Α.Α.Ε. Ως φορέας υλοποίησης, η ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ παρακολουθεί το έργο, χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό οικονομικών ελέγχων και επιτόπιων επαληθεύσεων.

Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας (Α.Ε.Ι), σε συνεργασία με επιχειρήσεις,  προσκαλούν  ακαδημαϊκό ή/και ερευνητικό προσωπικό του εξωτερικού, προκειμένου να παρέχει  διδακτικό ή ερευνητικό έργο στο Α.Ε.Ι.  και παράλληλα να υλοποιήσει ένα συνεργατικό ερευνητικό έργο με την επιχείρηση.

Το συνεργατικό ερευνητικό έργο θα υλοποιηθεί από τον Επισκέπτη Καθηγητή/Επισκέπτη Ερευνητή σε συνεργασία με το προσωπικό της επιχείρησης.

Απαραίτητη προϋπόθεση σε κάθε πρόταση αποτελεί η συμμετοχή ενός ακαδημαϊκού από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού ή ενός ερευνητή από ερευνητικό ίδρυμα της αλλοδαπής ή ενός επιστήμονα ο οποίος διαθέτει τα προσόντα που απαιτούνται για την εκλογή του σε θέση Επίκουρου Καθηγητή σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας, υπό την προϋπόθεση ότι τόσο η διαμονή όσο και η άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητάς του στην Ελλάδα δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριάντα έξι μηνών πριν την υποβολή της αίτησης.

Δικαιούχοι-Τελικοί Αποδέκτες του έργου είναι τα Α.Ε.Ι. της χώρας και συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις. Το Α.Ε.Ι. υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης εκ μέρους της σύμπραξης (Α.Ε.Ι.- Επιχείρηση) για την υλοποίηση ενός συνεργατικού ερευνητικού έργου.

Φυσικά πρόσωπα δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης στο πλαίσιο του έργου «Επισκέπτες Καθηγητές/ Επισκέπτες Ερευνητές». Η αίτηση υποβάλλεται μόνο από τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. εκ μέρους της σύμπραξης (Α.Ε.Ι., συνεργαζόμενη επιχείρηση και  Επισκέπτης Καθηγητής/ Επισκέπτης Ερευνητής).

Οι ιδιωτικές εταιρείες μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση από το έργο «Επισκέπτες Καθηγητές/Επισκέπτες Ερευνητές», εφόσον α) συνεργαστούν μέσω σύμπραξης με Α.Ε.Ι. της χώρας και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλεξιμότητας όπως αυτά περιγράφονται στην Πρόσκληση υποβολής προτάσεων (ενότητα 4 «Όροι και Προϋποθέσεις»).

Όλες οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως ΚΑΔ, μπορούν να συμμετέχουν στο συνεργατικό σχήμα που θα υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης για το έργο «Επισκέπτες Καθηγητές/Επισκέπτες Ερευνητές».

Οποιαδήποτε επιχείρηση, η οποία ασκεί οικονομική δραστηριότητα, είναι επιλέξιμη ανεξάρτητα από τη μορφή της και το μέγεθός της, λαμβάνοντας υπόψη ότι διαθέτει μία από τις νομικές μορφές που περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της Πρόσκλησης (Α.Ε, Ε.Π.Ε, Ο.Ε, Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Α.Μ.Κ.Ε., Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του Ν. 4430/2016, κ.α.).

Μια νέα επιχείρηση μπορεί να συμμετέχει στο συνεργατικό σχήμα, καθώς η χρονική στιγμή εκκίνησης των εργασιών της επιχείρησης δεν επηρεάζει τη συμμετοχή της στο ερευνητικό έργο. Επιχειρήσεις, οι οποίες κατά την υποβολή δε διαθέτουν έδρα ή υποκατάστημα στην Ελλάδα δεσμεύονται ότι κατά την ημερομηνία καταβολής της ενίσχυσης θα διαθέτουν εγκατάσταση ή υποκατάστημα (όχι σύσταση νέας, θυγατρικής εταιρείας) εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

Για τους επισκέπτες καθηγητές, η χρονική διάρκεια του ερευνητικού έργου είναι τουλάχιστον ένα (1) ακαδημαϊκό εξάμηνο με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη συμπλήρωση πέντε (5) ακαδημαϊκών εξαμήνων και όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2025.

Για τους επισκέπτες ερευνητές η χρονική διάρκεια του  ερευνητικού έργου είναι τουλάχιστον ένα (1) ημερολογιακό έτος με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης για χρονικό διάστημα που δε δύναται να υπερβεί την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Η μέγιστη χρονική διάρκεια σχετίζεται με την περιγραφή της κάθε πρότασης. Η ημερομηνία λήξης του ερευνητικού έργου δεν μπορεί να ξεπερνά την 31η Δεκεμβρίου 2025, δηλαδή την τελική ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου «Επισκέπτες Καθηγητές/Επισκέπτες Ερευνητές».

Τα ερευνητικά έργα δύνανται να παραταθούν πέρα από την αρχικά εγκεκριμένη διάρκειά τους, ύστερα από την υποβολή αιτήματος τροποποίησης μείζονος σημασίας του δικαιούχου προς την ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ και με την προϋπόθεση ότι το αίτημα θα εγκριθεί. Η παράταση της διάρκειας δεν μπορεί να είναι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2025, δηλαδή μετά από την τελική ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου «Επισκέπτες Καθηγητές/ Επισκέπτες Ερευνητές».

Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων έως της εξαντλήσεως των διαθέσιμων κονδυλίων.

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται με τα κριτήρια αποκλεισμού (on/off) όπως αναφέρονται στην Πρόσκληση. (βλ. Πρόσκληση, Ενότητα 4: Όροι και προϋποθέσεις)

Εκπρόσωπος από το Α.Ε.Ι., ή/και από την επιχείρηση, ή/και ο επισκέπτης καθηγητής/επισκέπτης ερευνητής, εκκινεί τη διαδικασία διερεύνησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και διαμόρφωσης του πλαισίου συνεργασίας μεταξύ τους.

Μετά τη διαμόρφωση του πλαισίου συνεργασίας μεταξύ του Α.Ε.Ι., της επιχείρησης και του  Επισκέπτη Καθηγητή/Επισκέπτη Ερευνητή, καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι συνεργασίας τους, μέσω της σύνταξης ενός συμφωνητικού συνεργασίας (υπάρχει σχετικό διαθέσιμο υπόδειγμα στην Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Παράρτημα VII).

Συντονιστής του ερευνητικού έργου είναι το Α.Ε.Ι., το οποίο ενεργεί ως κοινός εκπρόσωπος της Σύμπραξης. Ο Συντονιστής αναλαμβάνει την ευθύνη για τη συνολική διαχείριση του ερευνητικού έργου.

Ο Ιδρυματικός/Επιστημονικός Υπεύθυνος αναλαμβάνει την επίβλεψη και τον συντονισμό του ερευνητικών έργων, ενώ παράλληλα έχει την ευθύνη της επικοινωνίας με την ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ.

Η αίτηση για το ερευνητικό έργο υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) προς την ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ.

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι. σε συνεργασία με τον Ιδρυματικό/Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου.

Οδηγίες για έκδοση κωδικού χρήστη στο ΠΣΚΕ βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ependyseis.gr/mis.

Ο Ιδρυματικός/Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου έχει την ευθύνη της επικοινωνίας με την ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ.

Τα κριτήρια για τη λήψη χρηματοδότησης στο πλαίσιο του έργου «Επισκέπτες Καθηγητές/Επισκέπτες Ερευνητές» είναι τα κριτήρια ελέγχου πληρότητας- επιλεξιμότητας. Αυτά είναι τα ακόλουθα:

 • Ορθή υποβολή/καταχώρηση όλων των στοιχείων της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Προσήκουσα συμπλήρωση/σύνταξη και υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρότασης να μην υπερβαίνει τον μέγιστο επιλέξιμο προϋπολογισμό ανά πρόταση και ανά δικαιούχο.
 • Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρότασης να μην υπερβαίνει τα ανώτατα επιλέξιμα ποσά ανά κατηγορία δαπάνης.
 • Το ποσό της ιδιωτικής συμμετοχής να είναι σύμφωνο με τον Πίνακα 1: Ανώτατα Επιλέξιμα Ποσά και προσδιορισμός ιδιωτικής συμμετοχής.
 • Η επιχείρηση να διαθέτει Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ.
 • Να έχει υποβληθεί το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών όπως ορίζονται στην Πρόσκληση του έργου «Επισκέπτες Καθηγητές/Επισκέπτες Ερευνητές».

Τα Α.Ε.Ι. από κοινού με τις  Επιχειρήσεις έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν περισσότερες από μία προτάσεις στο πλαίσιο του έργου «Επισκέπτες Καθηγητές/Επισκέπτες Ερευνητές». Ωστόσο, δεν υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής του ίδιου Επισκέπτη Καθηγητή/Επισκέπτη Ερευνητή σε παραπάνω από μία πρόταση.

Η διαδικασία για τη λήψη χρηματοδότησης στο πλαίσιο του έργου «Επισκέπτες Καθηγητές/Επισκέπτες Ερευνητές» περιλαμβάνει την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης  από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων «ΠΣΚΕ», τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας και επιλεξιμότητας των υποβληθέντων αιτήσεων χρηματοδότησης από την ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ,  και την έκδοση εγκριτικής απόφασης χορήγησης ενίσχυσης.

Η χρηματοδότηση εκταμιεύεται σε δόσεις και συγκεκριμένα οι δικαιούχοι υποβάλλουν αίτημα επαλήθευσης – πιστοποίησης δαπανών (που αφορά στις πραγματοποιηθείσες δαπάνες) διενεργείται η σχετική επαλήθευση από την ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ, και αποφασίζεται η εκταμίευση καθώς και το ύψος της δόσης της δημόσιας χρηματοδότησης.

Η χρηματοδότηση των ερευνητικών έργων  μπορεί να συνδυαστεί με οποιαδήποτε άλλη  πηγή χρηματοδότησης αρκεί να αφορά διαφορετικές προσδιορίσιμες επιλέξιμες δαπάνες. (βλ. Κανονισμό Ε.Ε. 651/2014).

Η ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ μπορεί να απαιτήσει την επιστροφή μέρους της χρηματοδότησης ή και το σύνολο της, σε περίπτωση μη τήρησης των όρων της Πρόσκλησης.

Περισσότερες πληροφορίες για την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης για το έργο «Επισκέπτες Καθηγητές/Επισκέπτες Ερευνητές» μπορείτε να βρείτε στη σχετική Πρόσκληση στις ιστοσελίδες της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ), του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Ελλάδα 2.0, στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) και στη Διαύγεια.

Περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε επίσης να ζητήσετε μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου visitingprof.rrf@minedu.gov.gr

Ο χρόνος εκκίνησης της συνεργασίας μεταξύ της επιχείρησης/του Α.Ε.Ι.  και  του Επισκέπτη Καθηγητή/Επισκέπτη Ερευνητή δεν αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού του επωφελούμενου, εφόσον τηρείται ο όρος της μη παραμονής του στη χώρα για διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών κατά το τελευταίο 36μηνο.

Η Αίτηση Χρηματοδότησης η οποία υποβάλλεται από το Α.Ε.Ι. και την συνεργαζόμενη επιχείρηση θα πρέπει να περιλαμβάνει εξαρχής τον Επισκέπτη Καθηγητή/Επισκέπτη Ερευνητή με τον οποίο θα υλοποιηθεί το έργο.

Αίτηση Χρηματοδότησης η οποία δεν εμπεριέχει τον Επισκέπτη Καθηγητή/Επισκέπτη Ερευνητή κρίνεται αυτοδικαίως ως μη επιλέξιμη.

Σύμφωνα με την Πρόσκληση, η Αίτηση Χρηματοδότησης υποβάλλεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι.  Όλες οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης που κατατίθενται από ένα Α.Ε.Ι. υποβάλλονται από τον ίδιο λογαριασμό χρήστη ο οποίος έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό από τον Ε.Λ.Κ.Ε.  Δεν υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης επιμέρους κωδικών.

Σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της Αίτησης Χρηματοδότησης θα πρέπει να εξάγετε την συμπληρωμένη αίτηση (σε μορφή pdf)  από το σύστημα πριν την τελική υποβολή, να την υπογράψετε ψηφιακά και να την επισυνάψετε, προτού προχωρήσετε στην υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Τα ποσά που αναγράφονται στον Πίνακα 1 της ενότητας 6.1 της Πρόσκλησης δεν εμπεριέχουν το Φ.Π.Α.

 Ο Φ.Π.Α. κρίνεται ως μη επιλέξιμη δαπάνη για τις επιχειρήσεις ενώ για τα Α.Ε.Ι. δεδομένου ότι δεν είναι ανακτήσιμος, μπορεί να καλυφθεί μέσω του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.) της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων.

Σύμφωνα με την Πρόσκληση (σελ. 72) οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν “Βεβαίωση Προϋπηρεσίας από την οποία να προκύπτει ότι ο Επισκέπτης Ερευνητής ασκεί ερευνητικό έργο στην αλλοδαπή διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) ετών κατά τα τελευταία τρία (3) έτη”. Για τον Επισκέπτη Καθηγητή η προϋπηρεσία προκύπτει από το βιογραφικό του σημείωμα.

Δεν αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού του επωφελούμενου, η επιχειρηματική δράση του υποψήφιου Επισκέπτη Καθηγητή/Επισκέπτη Ερευνητή.

Ένας Ιδρυματικός/Επιστημονικός Υπεύθυνος έχει την δυνατότητα να αναλάβει την ευθύνη της ορθής υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου και της παρακολούθησης του οικονομικού αντικειμένου σε περισσότερα από ένα ερευνητικά έργα στο πλαίσιο του έργου «Επισκέπτες Καθηγητές/Επισκέπτες Ερευνητές.

Το ποσό των 112.000,00 ευρώ περιλαμβάνει αποκλειστικά την αμοιβή του Επισκέπτη Καθηγητή/Επισκέπτη Ερευνητή, όπως προσδιορίζεται στην υπ’ αριθμ. 1955/07.04.2023 Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο «Καθορισμός του ύψους των αποδοχών των επισκεπτών καθηγητών και επισκεπτών ερευνητών που απασχολούνται σε έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (ΦΕΚ Β΄ 2309/10.04.2023).

Πέραν του κόστους απασχόλησης του Επισκέπτη Καθηγητή ή Επισκέπτη Ερευνητή, δεν προβλέπεται η κάλυψη άλλων κατηγοριών προσωπικού από την κατηγορία δαπανών προσωπικού του Α.Ε.Ι.

Τα ανώτατα ποσά για τις δαπάνες προσωπικού Επισκέπτη Καθηγητή/ Επισκέπτη Ερευνητή αντιστοιχούν σε περίοδο 32 μηνών. Ο αιτούμενος προϋπολογισμός για τις συγκεκριμένες δαπάνες, υπολογίζεται κατ’αναλογία με τη διάρκεια του υποβαλλόμενου έργου.

Σύμφωνα με την Πρόσκληση, οποιαδήποτε επιχείρηση, η οποία ασκεί οικονομική δραστηριότητα, είναι επιλέξιμη ανεξάρτητα από τη μορφή της και το μέγεθός της, λαμβάνοντας υπόψη ότι διαθέτει μία από τις νομικές μορφές που περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της Πρόσκλησης. Τα ερευνητικά κέντρα δεν μπορούν να συμμετέχουν ως δικαιούχοι στο έργο καθώς δεν αποτελούν επιχειρήσεις, παρόλο που μπορεί να διαθέτουν πιστοποιητικό ΓΕΜΗ.

Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις για το έργο “Επισκέπτες Καθηγητές – Επισκέπτες Ερευνητές”
Μετάβαση στο περιεχόμενο