«Επισκέπτες Καθηγητές/Επισκέπτες Ερευνητές» Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Χρήσιμες πληροφορίες στη σελίδα του έργου Link

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις σε αρχείο pdf  (01/02/2024)

Το «Ελλάδα 2.0» είναι ένας θεμελιώδης οικονομικός και κοινωνικός μετασχηματισμός, που επιδρά στην οικονομική δραστηριότητα, αλλά και στις τεχνολογίες, τις συμπεριφορές και τους θεσμούς. Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» εγκρίθηκε στις 13 Ιουλίου 2021 από το Συμβούλιο Οικονομικών Δημοσιονομικών Θεμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ecofin) και περιλαμβάνει 106 επενδύσεις και 68 μεταρρυθμίσεις, κατανεμημένες σε 4 πυλώνες.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ

Το έργο έχει ως σκοπό:

 • Τη δημιουργία νέων δεσμών μεταξύ διακεκριμένου ακαδημαϊκού και ερευνητικού προσωπικού του εξωτερικού και Ελλήνων επιστημόνων
 • Την προώθηση ευκαιριών και την ανάπτυξη μελλοντικών συνεργασιών για συνεργατική έρευνα με ιδιωτικές επιχειρήσεις, Τη συμβολή  σε ερευνητικές δραστηριότητες υψηλού επιπέδου στα ελληνικά πανεπιστήμια
 • Τη διεθνοποίηση των ελληνικών πανεπιστημίων
 • Τη μεταφορά τεχνογνωσίας από το εξωτερικό
 • Την ανάπτυξη νέων ερευνητικών δραστηριοτήτων και προσεγγίσεων μεταξύ Α.Ε.Ι. και επιχειρήσεων.

Ο Φορέας Υλοποίησης (ΦΥ) του έργου «Επισκέπτες Καθηγητές/Επισκέπτες Ερευνητές» είναι η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με την υποστήριξη της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ).

Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) θα πραγματοποιήσουν ανοιχτές Προσκλήσεις για έμπειρους ακαδημαϊκούς/ερευνητές και δυνητικά μπορούν να συνεργαστούν με επιχειρήσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό με στόχο να υλοποιήσουν συνεργατικά ερευνητικά έργα με τη συμμετοχή ενός Επισκέπτη Ερευνητή/Επισκέπτη Καθηγητή.
Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) καλούνται να προσκαλέσουν α) ακαδημαϊκό προσωπικό του εξωτερικού ή/και β) ερευνητικό προσωπικό του εξωτερικού ή/και γ) Επιστήμονες, Έλληνες ή αλλοδαπούς, που διαθέτουν κατ’ ελάχιστον τα προσόντα που απαιτούνται για την εκλογή σε θέση επίκουρου καθηγητή/καθηγήτριας σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ερευνητή/ερευνήτριας Γ’ βαθμίδας σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ Α 258), υπό την προϋπόθεση ότι τόσο η διαμονή τους όσο και η άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητάς τους στην Ελλάδα δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριάντα έξι (36) μηνών, πριν την υποβολή της αίτησης, προκειμένου να παράσχουν διδακτικό ή/και ερευνητικό έργο και παράλληλα να υλοποιήσει ένα συνεργατικό ερευνητικό έργο (εφόσον συμμετέχει επιχείρηση).

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΕΔ ΕΣΠΑ Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.), του Ελλάδα 2.0, στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) και στη Διαύγεια.  Περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε επίσης να ζητήσετε μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: visitingprof.rrf@minedu.gov.gr.  

Τα δικαιολογητικά για την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ «Δικαιολογητικά  για την Έκδοση της Εγκριτικής Απόφασης Χορήγησης της Ενίσχυσης» της 1ης Τροποποίησης της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων έργων, όπως ισχύει.

Δικαιούχοι – Τελικοί αποδέκτες του έργου είναι τα Α.Ε.Ι. της χώρας και οι επιχειρήσεις, εφόσον στην πρόταση περιλαμβάνεται επιχείρηση για την υλοποίηση του έργου.

Ο Ιδρυματικός/Επιστημονικός Υπεύθυνος αναλαμβάνει την επίβλεψη και τον συντονισμό του ερευνητικών έργων, ενώ παράλληλα έχει την ευθύνη της επικοινωνίας με την ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘΑ.

Ο Ιδρυματικός/Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου έχει την ευθύνη της επικοινωνίας με την ΕΔ ΕΣΠΑ Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Ο Ιδρυματικός/Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Δεν απαιτείται ορισμός από τη Σύγκλητο.

Ναι, έχει τη δυνατότητα να αναλάβει παραπάνω από ένα συνεργατικό ερευνητικό έργο;

Η αίτηση χρηματοδότησης δύναται να υποβληθεί χωρίς τη συμμετοχή της επιχείρησης.

Η αίτηση χρηματοδότησης δεν δύναται να υποβληθεί μεμονωμένα από φυσικά πρόσωπα. Η αίτηση υποβάλλεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου για λογαριασμό του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας και της επιχείρησης εφόσον συμμετέχει, υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

Οι ιδιωτικές εταιρείες μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση εφόσον α) συνεργαστούν μέσω σύμπραξης με Α.Ε.Ι. της χώρας και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλεξιμότητας όπως αυτά περιγράφονται στην Πρόσκληση υποβολής Προτάσεων έργων.

Οποιαδήποτε επιχείρηση, η οποία ασκεί οικονομική δραστηριότητα, είναι δυνητικά επιλέξιμη ανεξάρτητα από τη μορφή της και το μέγεθός της (Α.Ε, Ε.Π.Ε, Ο.Ε, Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Α.Μ.Κ.Ε., Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του Ν. 4430/2016 και λοιπές νομικές μορφές).

Μια νέα επιχείρηση μπορεί να συμμετέχει στο συνεργατικό σχήμα, καθώς η χρονική στιγμή εκκίνησης των εργασιών της επιχείρησης δεν επηρεάζει τη συμμετοχή της στο ερευνητικό έργο με την προϋπόθεση ότι κατά την ημερομηνία καταβολής της ενίσχυσης θα διαθέτουν εγκατάσταση ή υποκατάστημα (όχι σύσταση νέας, θυγατρικής εταιρείας) εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

Δεν αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού του επωφελούμενου, η επιχειρηματική δράση του υποψήφιου Επισκέπτη Καθηγητή/Επισκέπτη Ερευνητή.

Επιστήμονες, Έλληνες ή αλλοδαποί, οι οποίοι: I. κατέχουν θέση καθηγητή/καθηγήτριας οποιασδήποτε βαθμίδας σε πανεπιστήμιο της αλλοδαπής ή II. κατέχουν θέση ερευνητή/ερευνήτριας οποιασδήποτε βαθμίδας σε ερευνητικό οργανισμό της αλλοδαπής ή III. διαθέτουν κατ’ ελάχιστον τα προσόντα που απαιτούνται για την εκλογή σε θέση επίκουρου καθηγητή/καθηγήτριας σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ερευνητή/ερευνήτριας Γ’ βαθμίδας, υπό την προϋπόθεση ότι τόσο η διαμονή τους όσο και η άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητάς τους στην Ελλάδα δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριάντα έξι (36) μηνών, πριν την υποβολή της αίτησης.

Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας (Α.Ε.Ι.) δύναται να συνεργαστούν με επιχειρήσεις από την Ελλάδα ή το εξωτερικό με στόχο να υλοποιήσουν συνεργατικά ερευνητικά έργα με τη συμμετοχή ενός Επισκέπτη καθηγητή/Επισκέπτη ερευνητή.

Η επιλογή των επισκεπτών καθηγητών ή επισκεπτών ερευνητών/τριών πραγματοποιείται με απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.).

Ο χρόνος εκκίνησης της συνεργασίας μεταξύ του Α.Ε.Ι., της επιχείρησης (εφόσον αφορά συνεργατικό ερευνητικό έργο) και του Επισκέπτη Καθηγητή/Επισκέπτη Ερευνητή δεν αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού του επωφελούμενου, εφόσον τηρείται ο όρος της μη παραμονής του στη χώρα για διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών κατά τους τελευταίους 36 μήνες.

Τα έργα θα λάβουν χρηματοδότηση, για μια περίοδο από ένα (1) εξάμηνο και έως 31/12/2025 το αργότερο και με μέγιστη δυνατή διάρκεια τους τριάντα δύο (32) μήνες, η οποία καλύπτει την περίοδο από την Εγκριτική Απόφαση Χορήγησης Ενίσχυσης του έργου και έως 31/12/2025 το αργότερο, με μέγιστη επιλέξιμη διάρκεια τους 36 μήνες. Σημειώνεται ότι, η ανανέωση ή παράταση της θητείας του Επισκέπτη καθηγητή θα πραγματοποιείται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος του Α.Ε.Ι. κάθε εξάμηνο, η οποία ορίζει το διδακτικό έργο ή/και ερευνητικό έργου που του ανατίθεται.

Η ημερομηνία λήξης της επιλεξιμότητας των δαπανών είναι η 31η Δεκεμβρίου 2025, ενώ η χρονική διάρκεια χρηματοδότησης του ερευνητικού έργου, όπως αυτή θα έχει ορισθεί στην Εγκριτική Απόφαση Χορήγησης Ενίσχυσης, δύναται να παραταθεί, εφόσον δοθεί παράταση υλοποίησης του έργου σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και με απόφαση της ΕΔ ΕΣΠΑ Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων έως της εξαντλήσεως των διαθέσιμων κονδυλίων.

Ο μέγιστος συνολικός προϋπολογισμός των χρηματοδοτούμενων προτάσεων του έργου «Επισκέπτες Καθηγητές/Επισκέπτες Ερευνητές» ανέρχεται σε 85.267.964,25 ευρώ.

Ο μέγιστος προϋπολογισμός ανά πρόταση δεν δύναται να ξεπερνά το ποσό των 344.581,00 ευρώ. Το ποσό αυτό προκύπτει από τις ακόλουθες μορφές χρηματοδότησης: Δημόσια Δαπάνη έως 239.581,00 ευρώ μέσω του Τ.Α.Α. (105.000,00 ευρώ για την Επιχείρηση και 134.581,00 ευρώ για το Α.Ε.Ι.) και Ιδιωτική Συμμετοχή (έως 105.000,00 ευρώ από την Επιχείρηση).

Οι δικαιούχοι μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση για τις παρακάτω κατηγορίες δαπανών:

Ι. Δαπάνες Προσωπικού Επισκέπτη Καθηγητή/Επισκέπτη Ερευνητή,

ΙΙ.  Δαπάνες Μετεγκατάστασης,

ΙΙΙ. Δαπάνες Μετακίνησης Εσωτερικού,

ΙV. Δαπάνες Συμμετοχής σε συνέδρια,

 1. Δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού, δαπάνες συνδρομών σε βάσεις, δεδομένων, κ.α.,
 2. Αναλώσιμα,

VII. Έμμεσες Δαπάνες.

Μετά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο, ακολουθεί η διενέργεια του ελέγχου πληρότητας – επιλεξιμότητας (με βάση τη σειρά οριστικοποίησης της αίτησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων). Εφόσον, η γνωμοδότηση είναι θετική εκδίδεται Εγκριτική Απόφαση Χορήγησης της Ενίσχυσης.

Η χρηματοδότηση εκταμιεύεται σε δόσεις και συγκεκριμένα οι δικαιούχοι υποβάλλουν αίτημα επαλήθευσης – πιστοποίησης δαπανών (που αφορά στις πραγματοποιθείσες δαπάνες) διενεργείται η σχετική επαλήθευση από την ΕΔ ΕΣΠΑ Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., και αποφασίζεται η εκταμίευση καθώς και το ύψος της δόσης της δημόσιας χρηματοδότησης

Η χρηματοδότηση των ερευνητικών έργων μπορεί να συνδυαστεί με οποιαδήποτε άλλη πηγή χρηματοδότησης αρκεί να αφορά διαφορετικές προσδιορίσιμες επιλέξιμες δαπάνες. (βλ. Κανονισμό Ε.Ε. 651/2014).

Το ποσό του Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί στις άμεσες κατηγορίες δαπανών του Α.Ε.Ι. καλύπτεται μέσω του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.). Οι Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. προκειμένου να λαμβάνουν το ποσό του Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί στις κατηγορίες άμεσων δαπανών, θα πρέπει να δηλώνουν απολογιστικά την αναλογούσα δαπάνη, κατά την υποβολή των αιτημάτων καταβολής. Σημειώνεται ότι ο μέγιστος συνολικός προϋπολογισμός συνεισφοράς του ΤΑΑ ανά έργο για το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) είναι 134.581,00 ευρώ και δεν συμπεριλαμβάνεται το ποσό του Φ.Π.Α που καλύπτεται μέσω του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Για την Επιχείρηση ο μέγιστος συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά πρόταση δε δύναται να ξεπερνά τις 210.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της ιδιωτικής συμμετοχής (50%).

Το ποσό των 112.000,00 ευρώ περιλαμβάνει αποκλειστικά την αμοιβή του Επισκέπτη Καθηγητή/Επισκέπτη Ερευνητή, πέραν του κόστους απασχόλησης του Επισκέπτη Καθηγητή ή Επισκέπτη Ερευνητή, δεν προβλέπεται η κάλυψη άλλων κατηγοριών προσωπικού από την κατηγορία δαπανών προσωπικού του Α.Ε.Ι.

Τα ανώτατα ποσά για τις δαπάνες προσωπικού Επισκέπτη Καθηγητή/ Επισκέπτη Ερευνητή αντιστοιχούν σε περίοδο 32 μηνών. Ο αιτούμενος προϋπολογισμός για τις συγκεκριμένες δαπάνες, υπολογίζεται κατ’ αναλογία με τη διάρκεια του υποβαλλόμενου έργου.

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται με τα κριτήρια αποκλεισμού (on/off) όπως αναφέρονται στην Πρόσκληση. (βλ. Πρόσκληση, Ενότητα 4: Όροι και προϋποθέσεις)

Εκπρόσωπος από το Α.Ε.Ι., ή/και ο επισκέπτης καθηγητής/επισκέπτης ερευνητής, ή/και από την επιχείρηση (εφόσον συμμετέχει στο συνεργατικό έργο), εκκινεί τη διαδικασία διερεύνησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και διαμόρφωσης του πλαισίου συνεργασίας μεταξύ τους.

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργο, εκ μέρους του ΕΛΚΕ ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

Οδηγίες για έκδοση κωδικού χρήστη στο ΠΣΚΕ βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ependyseis.gr/mis

Τα κριτήρια για τη λήψη χρηματοδότησης στο πλαίσιο του έργου «Επισκέπτες Καθηγητές/Επισκέπτες Ερευνητές» είναι τα κριτήρια ελέγχου πληρότητας- επιλεξιμότητας. Αυτά είναι τα ακόλουθα:

 • Η ορθή υποβολή/καταχώρηση όλων των στοιχείων της Αίτησης Χρηματοδότησης.
 • Η προσήκουσα συμπλήρωση/σύνταξη και υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης.
 • Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρότασης δεν υπερβαίνει τον μέγιστο επιλέξιμο προϋπολογισμό ανά πρόταση και ανά δικαιούχο.
 • Ο συνολικός προϋπολογισμός ανά κατηγορία δαπάνης, δεν υπερβαίνει τα ανώτατα επιλέξιμα ποσά.
 • Ο έλεγχος του ποσού ιδιωτικής συμμετοχής, σύμφωνα με τον Πίνακα 1: Ανώτατα Επιλέξιμα Ποσά και προσδιορισμός ιδιωτικής συμμετοχής.
 • Τη συμμετοχή μιας επιχείρησης βάσει του Πιστοποιητικού ΓΕΜΗ που έχει κατατεθεί.
 • Έχουν υποβληθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά βάσει της Πρόσκλησης και ειδικότερα τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙΙ της Πρόσκλησης.

Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των αιτήσεων χρηματοδότησης για τα Α.Ε.Ι. και τις Επιχειρήσεις. Ωστόσο, δεν υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής του ίδιου Επισκέπτη Καθηγητή/Επισκέπτη Ερευνητή σε παραπάνω από μία πρόταση.

Αίτηση Χρηματοδότησης,  η οποία δεν εμπεριέχει τον Επισκέπτη Καθηγητή/Επισκέπτη Ερευνητή κρίνεται αυτοδικαίως ως μη επιλέξιμη.

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης υποβάλλονται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου, για λογαριασμό του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων «ΠΣΚΕ» (https://www.ependyseis.gr/) με την ένδειξη «Επισκέπτες Καθηγητές/Επισκέπτες Ερευνητές», στην ελληνική γλώσσα κάνοντας χρήση του τυποποιημένου Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης (ενδεικτικό υπόδειγμα στο Παράρτημα Ι)

Οι δικαιούχοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους Αίτησης Χρηματοδότησης. Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, δεν είναι δυνατή.

Σε περίπτωση έκδοσης Απόφασης Απόρριψης παρέχεται η δυνατότητα επανυποβολής νέας Αίτησης Χρηματοδότησης, μέχρι της εξάντλησης των διαθέσιμων κονδυλίων και υπό την προϋπόθεση ότι πληροί τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας κατά τον χρόνο της επανυποβολής.

Ειδικότεροι όροι συνεργασίας του συνεργατικού ερευνητικού έργου καθορίζονται από το Συμφωνητικό Συνεργασίας, το οποίο καταρτίζεται από κοινού από τα συμβαλλόμενα μέρη. Σχετικό Υπόδειγμα περιλαμβάνεται μεταξύ των δικαιολογητικών του Παραρτήματος ΙV της Πρόσκλησης.

Εφόσον αφορά συνεργατικό ερευνητικό έργο, ο Συντονιστής Φορέας  και κοινός εκπρόσωπος της σύμπραξης είναι  το Α.Ε.Ι.

Η ΕΔ ΕΣΠΑ Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. μπορεί να απαιτήσει την επιστροφή μέρους της χρηματοδότησης ή και το σύνολο της, σε περίπτωση μη τήρησης των όρων της Πρόσκλησης.

Η διαμονή και η επαγγελματική δραστηριότητα προκύπτει από βεβαίωση προϋπηρεσίας για όσους κατέχουν θέση καθηγητή/καθηγήτριας οποιασδήποτε βαθμίδας σε πανεπιστήμιο της αλλοδαπής ή κατέχουν θέση ερευνητή/ερευνήτριας οποιασδήποτε βαθμίδας σε ερευνητικό οργανισμό της αλλοδαπής.

Η διαμονή και η επαγγελματική δραστηριότητα προκύπτει από Βεβαίωση Προϋπηρεσίας από την οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος ασκεί ακαδημαϊκό ή ερευνητικό έργο στην αλλοδαπή διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) ετών κατά τα τελευταία τρία (3) έτη για όσους διαθέτουν κατ’ ελάχιστον τα προσόντα που απαιτούνται για την εκλογή σε θέση επίκουρου καθηγητή/καθηγήτριας σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ερευνητή/ερευνήτριας Γ’ βαθμίδας.

Ο αποκλεισμός της επιχείρησης, είτε λόγω ελλείψεων των δικαιολογητικών είτε λόγω συνδρομής των παραπάνω προϋποθέσεων αποκλεισμού της, δεν συνεπάγεται την απόρριψη της Αίτησης Χρηματοδότησης του Α.Ε.Ι. για το προτεινόμενο διδακτικό ή ερευνητικό έργο του Επισκέπτη καθηγητή/Επισκέπτη ερευνητή, εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις συμμετοχής.

Οι τροποποιήσεις εξετάζονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής των Έργων της Δράσης και δύναται να ζητήσει τη συνδρομή εμπειρογνώμονα

Οι τροποποιήσεις εγκρίνονται ή απορρίπτονται ή γίνονται εν μέρει δεκτές, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο «14. Διαδικασία Τροποποιήσεων» της Πρόσκλησης.

Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις για το έργο “Επισκέπτες Καθηγητές – Επισκέπτες Ερευνητές”
Μετάβαση στο περιεχόμενο