Αντικείμενο της σύμβασης είναι :

η οργάνωση και λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης (helpdesk), το οποίο θα είναι διαθέσιμο προς όλους τους εμπλεκόμενους στο έργο και κυρίως στους τελικούς χρήστες (σχολεία, εκπαιδευτικούς), με σκοπό την έγκαιρη και ουσιαστική υποστήριξη τους στην αξιοποίηση του διαδραστικού συστήματος (υλικό και λογισμικό) και του εξοπλισμού της ρομποτικής και STEM κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, τόσο τηλεφωνικά όσο και ηλεκτρονικά (Web και email). Το Γραφείο υποστήριξης θα λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων και θα παρέχει κάθε είδους τεχνική υποστήριξη κατά τη λειτουργία των διαδραστικών συστημάτων και του εξοπλισμού της ρομποτικής και STEM που θα εγκατασταθούν και δεν αφορούν στις υποχρεώσεις των αναδόχων σύμφωνα με τους όρους εγγύησης καλής λειτουργίας.

Οι υπηρεσίες της σύμβασης κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :

72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη.

Η παρούσα σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

 

Προϋπολογισμός: Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 2.972.000,00 € χωρίς ΦΠΑ (προϋπολογισμός με ΦΠΑ 24%: 3.685.280,00 € και ΦΠΑ: 713.280,00 €).

 

Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με Κωδικό 2021ΤΑ04700002.

Η δαπάνη θα βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2022 – Ταμείο Ανάκαμψης: ΣΑΤΑ ΤΑ047 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο 2 της Πράξης «SUB.3 Προμήθεια και εγκατάσταση διαδραστικών συστημάτων μάθησης» – Δράση 16676 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Εκπαίδευσης (Κωδικός Έργου 2021ΤΑ04700002, κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5149224) στον Άξονα 3.2 «Ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων της εκπαίδευσης και εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU, σύμφωνα με την Α.Π. 152825/ΕΞ2021/01-12-2021 (ΑΔΑ: ΨΨΜΩΗ-ΧΗΗ) Απόφαση Ένταξης του Έργου «SUB.3 Προμήθεια και εγκατάσταση διαδραστικών συστημάτων μάθησης» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5149224) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .

 

Χρόνος και Τόπος Υποβολής Προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψήφιους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 06/06/2023 και ώρα 11:30 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το σχετικό Τεύχος Διακήρυξης και οποιοδήποτε άλλο σχετικό με τον Διαγωνισμό έγγραφο, άνευ αντιτίμου, από τη διαδικτυακή σελίδα του ΕΣΗΔΗΣ ή την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων) www.epiteliki.minedu.gov.gr.

Απόφαση Διενέργειας: 2253/27-04-2023

Προκήρυξη Σύμβασης: 2023/S 085-262434 (simap)

Αναλυτικό Τεύχος Διακήρυξης: 2291/02-05-2023

Περίληψη Διακήρυξης: 2292/02-05-2023

Τεύχος Διακήρυξης σε επεξεργάσιμη μορφή: 2291/02-05-2023

ΕΕΕΣ

Ανοιχτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για το έργο «Υπηρεσίες Helpdesk για την υποστήριξη της λειτουργίας των διαδραστικών συστημάτων και του εξοπλισμού της ρομποτικής και STEM κατά την εκπαιδευτική διαδικασία»
Μετάβαση στο περιεχόμενο