1. Προκήρυξη υλοποίησης του έργου «Επισκέπτες Καθηγητές/Επισκέπτες Ερευνητές» στο πλαίσιο της Μεταρρύθμισης «Προώθηση της ποιότητας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας στα πανεπιστήμια» – Άξονας 3.2: Ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων της εκπαίδευσης και εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, Πυλώνας 3: Απασχόληση,δεξιότητες και κοινωνική συνοχή, με Κωδικό Δράσης 16289.

2. Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης του έργου «Επισκέπτες Καθηγητές/Επισκέπτες Ερευνητές», ανέρχεται σε 59.708.326,78 ευρώ (58.142.250,62 ευρώ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025 RRF budget και Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ-ΦΠΑ 1.566.076,16 ευρώ) και της Ιδιωτικής συμμετοχής σε 25.515.663,94 ευρώ. Ο Συνολικός Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 85.223.990,72 ευρώ.

3. Ο μέγιστος προϋπολογισμός της πρότασης-έργου, δε δύναται να ξεπερνά το ποσό των 344.581,00 ευρώ, για τη μέγιστη πιθανή διάρκεια του έργου η οποία είναι τριάντα δύο (32) μήνες,συμπεριλαμβανομένης της ιδιωτικής συμμετοχής.

4. Η Δημόσια Δαπάνη του έργου συγχρηματοδοτείται από το «Ελλάδα 2.0», το οποίο εγκρίθηκε στις 13 Ιουλίου 2021 από το Συμβούλιο Οικονομικών Δημοσιονομικών Θεμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ecofin).

5. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα δύο (32) μήνες και έως την 31.12.2025 το αργότερο. Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία έναρξης του χρόνου υλοποίησης του έργου λαμβάνεται η ημερομηνία έκδοσης της Εγκριτικής Απόφασης Χορήγησης Ενίσχυσης των έργων. Η χρονική διάρκεια του έργου όπως αυτή θα έχει ορισθεί στην Εγκριτική Απόφαση Χορήγησης Ενίσχυσης, δύναται να παραταθεί ως προς τη διάρκεια και επιλεξιμότητα των δαπανών του έργου έως τη συμπλήρωση τριάντα έξι (36) μηνών σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και απόφαση της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ.

6. Δικαιούχοι- Τελικοί Αποδέκτες του έργου είναι Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας (Α.Ε.Ι.) και συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις.

7. Τα Α.Ε.Ι. σε συνεργασία με Επιχειρήσεις, καλούνται να υποβάλλουν προτάσεις, για τη χρηματοδότηση ερευνητικών έργων από κοινού με έναν επισκέπτη καθηγητή/επισκέπτη ερευνητή του αρ. 171 του Ν. 4957/2022.

8. Στο πλαίσιο υλοποίησης των προτάσεων-έργων, επιχορηγούνται δαπάνες για αμοιβές προσωπικού, δαπάνες μετεγκατάστασης και μετακίνησης εσωτερικού, δαπάνες συμμετοχής σε συνέδρια, δαπάνες για συνδρομές σε βάσεις δεδομένων, δαπάνες για όργανα και εξοπλισμό και αναλώσιμα.

9. Τα έργα που θα ενταχθούν, θα υλοποιηθούν βάσει της Πρόσκλησης του έργου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Απόφασης.

10. Στην Πρόσκληση του έργου «Επισκέπτες Καθηγητές/Επισκέπτες Ερευνητές» περιγράφονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησής τους, η ένταξή τους για χρηματοδότηση, ο τρόπος καταβολής των χρηματοδοτήσεων, η διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης της υλοποίησης των έργων, οι υποχρεώσεις των Δικαιούχων και οι λοιποί όροι του έργου.

11. Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η 21/04/2023 και ώρα 13:00 και μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού του έργου.

12. Οι Δικαιούχοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους Αίτησης Χρηματοδότησης. Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, δεν επιτρέπεται μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

13. Η Πρόσκληση θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα δημοσιευτεί στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων https://www.minedu.gov.gr/ , της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ,Τομέα Παιδείας https://www.epiteliki.minedu.gov.gr, της ΕΘ.Α.Α.Ε. https://www.ethaae.gr/el/ και του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» https://greece20.gov.gr/

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων (.pdf)

Χρήσιμες πληροφορίες στη σελίδα του έργου (Link)

Πρόσκληση υποβολής Προτάσεων Έργου «Επισκέπτες Καθηγητές/Επισκέπτες Ερευνητές» Με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5185218 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»
Μετάβαση στο περιεχόμενο