Η Επιτελική Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων


ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΔ Α.Ε  ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Ν. 4914/2022


για την πλήρωση θέσεων της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ, Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με μετακίνηση ή απόσπαση υπάλληλων σύμφωνα με τη διαδικασία που προσδιορίζεται στην παρ. 1α του άρθρου 18 του ν. 3614/2007 (Α 267) όπως διατηρήθηκε σε ισχύ και ισχύει με το άρθρο 59 του ν. 4314/2014 (Α 265) καθώς και το άρθρο 66 του ν. 4914/2022.


Η πρόσκληση αφορά τη στελέχωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠΑΙΘ, και συγκεκριμένα αφορά στην πλήρωση δώδεκα (12) θέσεων οι οποίες κατανέμονται ως εξής :


Κατηγορία ΠΕ & ΤΕ έντεκα (11) θέσεις
Κατηγορία ΔΕ μία (1) θέση


Σημειώνουμε ότι η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων έχει ως αποστολή την υποστήριξη του οικείου Υπουργείου και των φορέων που εποπτεύονται από αυτό στην αποτύπωση, ιεράρχηση και εξειδίκευση των αναγκών στους τομείς πολιτικής αρμοδιότητας του Υπουργείου, καθώς και την ενίσχυση της διοικητικής τους ικανότητας σε σχέση με τα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2021-2027 ενώ παράλληλα εξακολουθεί να ασκεί αρμοδιότητες που αφορούν την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 καθώς και λοιπές αρμοδιότητες που περιγράφονται σε ειδικότερη νομοθεσία ή σε ειδικότερες κανονιστικές διατάξεις. Επιπλέον η ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ ασκεί τον ρόλο του δικαιούχου/φορέα υλοποίησης δράσεων ή/και έργων που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2021-2027, το ΠΔΕ, την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και από το Ταμείο Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), σύμφωνα με την με αριθ. 120702/2022 (Β ́ 6330) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Παιδείας και Θρησκευμάτων «Αναδιάρθρωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και κατάργηση της υπό στοιχεία 47903/ΕΥΘΥ495/2016 (Β ́ 1406) κοινής υπουργικής απόφασης.».


Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την κάλυψη των ανωτέρω θέσεων θα πρέπει να διαθέτουν τα κατά περίπτωση προσόντα που προβλέπονται στην με αριθ. 120702/2022 (Β ́ 6330) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Παιδείας και Θρησκευμάτων «Αναδιάρθρωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και κατάργηση της υπό στοιχεία 47903/ΕΥΘΥ495/2016 (Β ́ 1406) κοινής υπουργικής απόφασης.».


Η αίτηση (υπόδειγμα I) θα πρέπει να συνοδεύεται από:

Τυποποιημένο Βιογραφικό Σημείωμα (υπόδειγμα II)
Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών
Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών


Οι αιτήσεις με τα βιογραφικά σημειώματα θα πρέπει να υποβάλλονται στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του ΥΠΑΙΘ, Ανδρέα Παπανδρέου 37, τκ. 15180 Μαρούσι, 1ος όροφος γραφείο 1031, με την ένδειξη «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της ΕΔ ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας ΥΠΑΙΘ» είτε έντυπα, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες 08: 00 – 16:00 είτε ταχυδρομικά στην ανωτέρω διεύθυνση, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση epiteliki@minedu.gov.gr.

Πρόσκληση (.pdf)
Αίτηση (.doc)
Τυποποιημένο βιογραφικό (.doc)
ΚΥΑ Αναδιάρθρωσης ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ (.pdf)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την στελέχωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ
Μετάβαση στο περιεχόμενο