Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 3 «Εκπόνηση μελετών » της Πράξης με τίτλο «Τεχνική Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ-Τομέας Παιδείας» με Κωδικό ΟΠΣ 5027232 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και αφορά στην παροχή υπηρεσιών Ορκωτών Λογιστών, οι οποίοι θα διενεργήσουν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Ειδικού Λογαριασμού του ΥΠΑΙΘ της οικονομικής χρήσης 2022,σύμφωνα με τις παρ. 1,2,3,4 του άρθρου 7 της ΚΥΑ 329/2005 (ΦΕΚ 210 Β’).

Για την εν λόγω χρήση ο αριθμός των υλοποιούμενων έργων είναι 63, το ύψος των ελεγχόμενων δαπανών ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 567.947.761,07 € και τα εκδοθέντα παραστατικά σε 78.000 περίπου.


Παραδοτέο του αναδόχου είναι η έκθεση οικονομικού ελέγχου της διαχειριστικής χρήσης 2022.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 05 /07 /2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.

Πρόσκληση (.pdf)

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση του έργου παροχής υπηρεσιών διενέργειας τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του Ειδικού Λογαριασμού του ΥΠΑΙΘ,οικονομικής χρήσης 2022
Μετάβαση στο περιεχόμενο