Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για τη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για το έργο «Πληροφόρηση και Δημοσιότητα των Έργων του ΥΠΑΙΘ στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» στο πλαίσιο του πυλώνα 3 «Απασχόληση, Δεξιότητες, Κοινωνική Συνοχή» του άξονα «Ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων της εκπαίδευσης και εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης», κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5183824, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU.

Αντικείμενο Διαγωνισμού

Το αντικείμενο της παρούσας συμφωνίας – πλαίσιο αφορά στην υλοποίηση ενεργειών πληροφόρησης, προβολής και δημοσιότητας των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της εφαρμογής της Επικοινωνιακής Στρατηγικής του ΕΣΑΑ μέσω συγκεκριμένων σχεδίων δράσης επικοινωνίας, συμβάλλοντας καίρια στην επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής Επικοινωνίας & Δημοσιότητας του ΕΣΑΑ.

Η σύμβαση  διαιρείται σε  3 Τμήματα (Lot).

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):

 • 79340000-9 : Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ
 • 79341100-7 : Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαφήμισης
 • 79341200-8 : Υπηρεσίες διαχείρισης διαφημίσεων
 • 79341400-0 : Υπηρεσίες διαφημιστικής εκστρατείας
 • 79416100-4 : Υπηρεσίες διαχείρισης θεμάτων που αφορούν τις δημόσιες σχέσεις
 • 79952000-2 : Υπηρεσίες εκδηλώσεων
 • 79950000-8 : Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων

 Προϋπολογισμός: : Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του συνόλου των τμημάτων ανέρχεται στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων επτακοσίων σαράντα δύο ευρώ (5.243.742,00,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων δύο χιλιάδων διακοσίων σαράντα ευρώ και οκτώ λεπτών ( 6.502.240,08) € )συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

 Χρηματοδότηση: Η παρούσα συμφωνία πλαίσιο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΤΑ 047 με κωδικό Έργου 2022ΤΑ04700013 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και συγχρηματοδοτείται από την  Ευρωπαϊκή Ένωση -Next Generation EU.

Η συμφωνία – πλαίσιο περιλαμβάνεται στο έργο «Πληροφόρηση και Δημοσιότητα των Έργων του ΥΠΑΙΘ στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5183824) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Δράση 17070» (Κωδικός Έργου 2022ΤΑ04700013) και Κωδικό ΣΑΤΑ 2022ΤΑ04700013, στον Άξονα 3.2 ««Ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων της εκπαίδευσης και εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης», στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –NextGenerationEU,  σύμφωνα με την ΑΠ 108441 ΕΞ 2022/28-7-2022 απόφαση Ένταξης του Έργου του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΑΔΑ: 6ΤΟΨΗ-ΑΦ3).

Χρόνος και Τόπος Υποβολής Προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψήφιους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Για το Τμήμα 1, θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά στον με α/α 173048 διαγωνισμό του ΕΣΗΔΗΣ.

Για το Τμήμα 2, θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά στον με α/α 173075 διαγωνισμό του ΕΣΗΔΗΣ.

Για το Τμήμα 3, θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά στον με α/α 173077 διαγωνισμό του ΕΣΗΔΗΣ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 1/12/2022 και ώρα 11:30 πμ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το σχετικό Τεύχος Διακήρυξης και οποιοδήποτε άλλο σχετικό με τον Διαγωνισμό έγγραφο, άνευ αντιτίμου, από τη διαδικτυακή σελίδα του ΕΣΗΔΗΣ ή την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων) www.epiteliki.minedu.gov.gr.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

 1. Α.Π. 3086/26-9-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 2. Α.Π.  3191/30-9-2022 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
 3. Α.Π. 3192/30-6-2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΥΣ
 4. ΕΕΕΣ (PDF)
 5. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ENOTICE)
 6. ΑΠΟΦΑΣΗ 1ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (έως 10-11-2022)
 7. ENOTICE (1ης παράτασης)
 8. ΑΠΟΦΑΣΗ 2ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (έως 21-11-2022)
 9. ENOTICE (2ης παράτασης)
 10. ΑΠΟΦΑΣΗ 3ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (έως 01-12-2022)
 11. ENOTICE (3ης παράτασης)
 12. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για τη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για το έργο «Πληροφόρηση και Δημοσιότητα των Έργων του ΥΠΑΙΘ στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» στο πλαίσιο του πυλώνα 3 «Απασχόληση, Δεξιότητες, Κοινωνική Συνοχή» του άξονα «Ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων της εκπαίδευσης και εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης», κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5183824, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU.
Μετάβαση στο περιεχόμενο