Διακήρυξη με αριθμό: 6/2022

Ανοιχτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το έργο «Αναβάθμιση και εμπλουτισμός εξοπλισμού των Μουσικών Σχολείων»

που εντάσσεται ως Υποέργα 12-13-14-15-16 της Πράξης «Υποστήριξη Αναβάθμισης της Μουσικής Εκπαίδευσης των Μουσικών Σχολείων»

Αντικείμενο Διαγωνισμού: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια εξοπλισμού υποστήριξης ενσωμάτωσης των ΤΠΕ, της Μουσικής Τεχνολογίας και της Ηχοληψίας της Μουσικής Εκπαίδευσης στα Μουσικά Σχολεία της χώρας. Ο εν λόγω εξοπλισμός αποσκοπεί στην αναβάθμιση του ηλεκτρονικού, μουσικού εξοπλισμού των μουσικών σχολείων της χώρας ώστε η μουσική εκπαίδευση να αναβαθμίζεται συνεχώς και να ανταποκρίνεται στον πρωτεύοντα ρόλο που διαδραματίζει. Επιπρόσθετα, ο εν λόγω εξοπλισμός θα καλύπτει τις απαιτήσεις του αναλυτικού προγράμματος σπουδών των ειδικοτήτων και θα συνάδει με τις σύγχρονες εφαρμογές και εκπαιδευτικές πρακτικές για την ομαλή λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας

Η παρούσα διακήρυξη δεν διαιρείται σε τμήματα.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :- :  31710000-6 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός.

Προϋπολογισμός: Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 814.808,23€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 657.103,41€ και ΦΠΑ: 157.704,82€).

Χρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού  Εκπαίδευση και Δια Βιου Μάθηση  με Κωδικό (ΣΑ) Ε3451 (Κωδικός ΣΑΕ: 2021ΣΕ34510157) – που εντάσσεται στα Υποέργα 12-13-14-15-16 της Πράξης «Υποστήριξη Αναβάθμισης της Μουσικής Εκπαίδευσης των Μουσικών Σχολείων» (κωδικός ΟΠΣ: 5131889) στους Άξονες Προτεραιότητας 6,8,9 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθηση, 2014-2020».

Χρόνος και Τόπος Υποβολής Προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψήφιους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 11/11/2022 και ώρα 11:30

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το σχετικό Τεύχος Διακήρυξης και οποιοδήποτε άλλο σχετικό με τον Διαγωνισμό έγγραφο, άνευ αντιτίμου, από τη διαδικτυακή σελίδα του ΕΣΗΔΗΣ ή την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων) www.epiteliki.minedu.gov.gr.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

  1. Απόφαση Διενέργειας: 3268/06-10-2022
  2. Προκήρυξη Σύμβασης: 2022/S 196-555415
  3. Αναλυτικό Τεύχος Διακήρυξης: 3331/11-10-2022
  4. Περίληψη Διακήρυξης: 3332/11-10-2022
  5. Παραρτήματα Τεύχους σε επεξεργάσιμη μορφή
  6. Aπόφαση Παροχής Διευκρινήσεων επί των όρων και επί των τεχνικών προδιαγραφών: 3941/4-11-2022
Ανοιχτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το έργο «Αναβάθμιση και εμπλουτισμός εξοπλισμού των Μουσικών Σχολείων»
Μετάβαση στο περιεχόμενο