Διακήρυξη Ανοιχτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για το έργο «SUB.10 Ηλεκτρονικό Πανεπιστήμιο: Ψηφιακές υπηρεσίες Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων»

Αντικείμενο ΔιαγωνισμούΑντικείμενο της σύμβασης είναι :

α) O Εκσυγχρονισμός των ψηφιακών υπηρεσιών για φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και

β) O Εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών υποστήριξης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας για όλους τους κύκλους σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό).

Συγκεκριμένα, το Έργο αφορά στην προμήθεια:

α) Αδειών Χρήσης Π.Σ. Φοιτητολογίου

β) Υπηρεσιών Ανάπτυξης Υποσυστημάτων Φοιτητικής Μέριμνας

γ) Υπηρεσιών Ανάπτυξης Λοιπών συναφών Υποσυστημάτων Φοιτητολογίου

δ) Υπηρεσιών Διασύνδεσης-Διαλειτουργικότητας με εσωτερικά και εξωτερικά πληροφοριακά συστήματα,

 

Οι υπηρεσίες της σύμβασης κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :

72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη.

48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής

 

Η παρούσα σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Προϋπολογισμός: Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 13.476.910,24 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 10.868.476,00 € ΦΠΑ: 2.608.434,24 €).

Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με Κωδικό 2022ΤΑ04700004.

Η δαπάνη θα βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2022 – Ταμείο Ανάκαμψης: ΣΑΤΑ ΤΑ047 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο 1 της Πράξης «SUB.10 Ηλεκτρονικό Πανεπιστήμιο: Ψηφιακές υπηρεσίες Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων (Κωδικός Έργου 2022ΤΑ04700004,κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5163950)στον Άξονα 3.2 «Ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων της εκπαίδευσης και εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU σύμφωνα με την Α.Π. 66381/ΕΞ 2022/17-5-2022 (ΑΔΑ: Ω26ΓΗ-9ΚΜ) Απόφαση Ένταξης του Έργου «SUB.10 Ηλεκτρονικό Πανεπιστήμιο: Ψηφιακές υπηρεσίες Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5163950)(όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

 

Χρόνος και Τόπος Υποβολής Προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψήφιους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 07/12/2022 και ώρα 11:30 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το σχετικό Τεύχος Διακήρυξης και οποιοδήποτε άλλο σχετικό με τον Διαγωνισμό έγγραφο, άνευ αντιτίμου, από τη διαδικτυακή σελίδα του ΕΣΗΔΗΣ ή την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων) www.epiteliki.minedu.gov.gr.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ:

 1. Απόφαση Διενέργειας: 2845/09-09-2022
 2. Προκήρυξη Σύμβασης: 2022/S 177-501495 (simap)
 3. Αναλυτικό Τεύχος Διακήρυξης: 2886/14-09-2022
 4. Περίληψη Διακήρυξης: 2887/14-09-2022
 5. Τεύχος Διακήρυξης σε επεξεργάσιμη μορφή: 2886/14-09-2022
 6. ΕΕΕΣ
 7. Απόφαση Αναστολής
 8. 1η Απόφαση Παράτασης
 9. Ε-notice 1ης Παράτασης
 10. 2η Απόφαση Παράτασης
 11. E-notice 2ης Παράτασης
 12. 3η Απόφαση Παράτασης
 13. E-notice 3ης Παράτασης
Διακήρυξη Ανοιχτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για το έργο «SUB.10 Ηλεκτρονικό Πανεπιστήμιο: Ψηφιακές υπηρεσίες Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων»
Μετάβαση στο περιεχόμενο