Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υ.ΠΑΙ.Θ. Τομέα Παιδείας, προσκαλεί υποψήφιους αναδόχους να υποβάλουν έγγραφη προσφορά για την απευθείας ανάθεση του έργου παροχής υπηρεσιών ανατύπωσης και διανομής αφισών που αφορούν σε Πράξεις που υλοποιεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 1801/9-6-2022 (ΑΔΑ: 99ΟΕ46ΜΤΛΗ-8ΘΔ) Πρόσκληση.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  Πέμπτη 16 Ιουνίου 2022 και ώρα 14:00.

Προϋπολογισμός: 2.490,00 € (δύο χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα ευρώ) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ήτοι 3.087,60€ (τρείς χιλιάδες ογδόντα επτά ευρώ και εξήντα λεπτά) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της πράξης

«Μαθητεία ΕΠΑΛ και ΙΕΚ 2021-2022» με Κωδικό ΟΠΣ 5136470 του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»   

Σ.Α.Ε Χρηματοδότησης: 2021ΣΕ34510166 του Υπουργείου Παιδείας  και Θρησκευμάτων

Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Πρόσκληση (.pdf)

Πρόσκληση υποβολής προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σχετικά με τη δημιουργία, αναπαραγωγή και διανομή αφισών της Πράξης «Μαθητεία ΕΠΑΛ και ΙΕΚ 2021-2022»
Μετάβαση στο περιεχόμενο