Τίτλος:

«SUB.10 Ηλεκτρονικό Πανεπιστήμιο: Ψηφιακές υπηρεσίες Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων».

Υπουργείο Ευθύνης:

Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Φορέας Υλοποίησης:

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Προϋπολογισμός 

14.414.350,00€

Ταμείο:

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ)

Περιγραφή:

Με την υλοποίηση του Έργου επιδιώκεται :

α)  ο εκσυγχρονισμός των ψηφιακών υπηρεσιών για φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και

β)  ο εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών υποστήριξης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας για όλους τους κύκλους σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό).

Συγκεκριμένα, το Έργο αφορά στην προμήθεια:

α)  αδειών Χρήσης Π.Σ. Φοιτητολογίου,

β) υπηρεσιών Ανάπτυξης Υποσυστημάτων Φοιτητικής Μέριμνας,

γ) υπηρεσιών Ανάπτυξης Λοιπών συναφών Υποσυστημάτων Φοιτητολογίου και

δ) υπηρεσιών Διασύνδεσης-Διαλειτουργικότητας με εσωτερικά και εξωτερικά πληροφοριακά συστήματα.

 Στόχοι:

Στόχοι του έργου είναι:

α) Η κάλυψη  των αναγκών του συνόλου των Γραμματειών των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων παρέχοντας ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς κάθε πολίτη που αναζητεί πληροφόρηση ή συναλλάσσεται με τα ακαδημαϊκά ιδρύματα με έμφαση σε προσωποποιημένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους πολίτες – φοιτητές (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες) και στα μέλη του Διδακτικού προσωπικού.

β)  Η παροχή ψηφιακών υπηρεσιών που κατηγοριοποιούνται ως εξής:

  • Ψηφιακές Υπηρεσίες Ενημέρωσης για τους υποψήφιους φοιτητές
  • Προσωποποιημένες Ψηφιακές Υπηρεσίες για τους φοιτητές
  • Προσωποποιημένες Ψηφιακές Υπηρεσίες για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές
  • Προσωποποιημένες Ψηφιακές Υπηρεσίες για τους διδακτορικούς φοιτητές
  • Προσωποποιημένες Ψηφιακές Υπηρεσίες για όλους τους ενδιαφερόμενους

 Η Πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU.

 

«SUB.10 Ηλεκτρονικό Πανεπιστήμιο: Ψηφιακές υπηρεσίες Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων»
Μετάβαση στο περιεχόμενο