Ανοιχτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής  για την «Προμήθεια εξοπλισμού ρομποτικής και STEM για την εκπαίδευση» που εντάσσεται ως Έργο με τίτλο «Sub.5-Προμήθεια εξοπλισμού ρομποτικής και STEM για την εκπαίδευση» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5161711) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας .

Αντικείμενο Διαγωνισμού: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια σετ ρομποτικής, στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας (νηπιαγωγεία και δημοτικά) και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (γυμνάσια). Το σετ ρομποτικής αποτελείται από δομικά στοιχεία και λογισμικό, που επιτρέπουν την κατασκευή και τον προγραμματισμό διαμορφώνοντας ένα ολοκληρωμένο project.

Η σύμβαση  διαιρείται σε  3 Τμήματα (Lot).

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 30200000-1 Εξοπλισμός Η/Υ & προμήθειες.

Προϋπολογισμός: : Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του συνόλου των τμημάτων ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων ενενήντα μιας χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ (24.291.975,00 €) προ ΦΠΑ , ήτοι τριάντα εκατομμυρίων εκατόν είκοσι δύο χιλιάδων σαράντα εννέα ευρώ (30.122.049,00 € ) συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24%.

Χρηματοδότηση: Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΤΑ 047 με κωδικό Έργου 2022ΤΑ04700000 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και συγχρηματοδοτείται από την  Ευρωπαική Ένωση -Next Generation EU.

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο 1 του Έργου με τίτλο «Sub.5-Προμήθεια εξοπλισμού ρομποτικής και STEM για την εκπαίδευση» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5161711) σύμφωνα με την ΑΠ 17011 ΕΞ 2022 απόφαση Ένταξης του Έργου του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΑΔΑ: 66ΖΕΗ-5ΩΖ).

Χρόνος και Τόπος Υποβολής Προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψήφιους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

(Συστημικός Αύξοντας Αριθμός: α/α 161860  για το Τμήμα 1 )

(Συστημικός Αύξοντας Αριθμός: α/α  161883  για το Τμήμα 2 )

(Συστημικός Αύξοντας Αριθμός: α/α  161884  για το Τμήμα 3 )

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 28/06/2022 και ώρα 11:30 πμ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το σχετικό Τεύχος Διακήρυξης και οποιοδήποτε άλλο σχετικό με τον Διαγωνισμό έγγραφο, άνευ αντιτίμου, από τη διαδικτυακή σελίδα του ΕΣΗΔΗΣ ή την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων) www.epiteliki.minedu.gov.gr.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

  1. Α.Π. 1594/24-05-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
  2. Α.Π.1639/27-05-2022 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
  3. Α.Π. 1640/27-05-2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΥΣ
  4. ΕΕΕΣ (PDF)
  5. ΕΕΕΣ (XML)
  6. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ENOTICE)
  7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ II, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ III
  8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (EXCEL)
Ανοιχτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την «Προμήθεια εξοπλισμού ρομποτικής και STEM για την εκπαίδευση» που εντάσσεται ως Έργο με τίτλο «Sub.5-Προμήθεια εξοπλισμού ρομποτικής και STEM για την εκπαίδευση» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5161711) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Μετάβαση στο περιεχόμενο