Τροποποίηση Ανοιχτού Διεθνούς  Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού για την  Προμήθεια εξοπλισμού ρομποτικής και STEM για την εκπαίδευση.  

Σας ενημερώνουμε ότι,  με την με αρ. πρωτ. 1928/22-06-2022 (ΑΔΑΜ:22PROC010816145) απόφαση, τροποποιήθηκε η  με  αριθμ. πρωτ.1639/27-05-2022, Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 22PROC010641318) για την «Προμήθεια εξοπλισμού ρομποτικής και STEM για την εκπαίδευση», που εντάσσεται ως Έργο με τίτλο «Sub.5-Προμήθεια εξοπλισμού ρομποτικής και STEM για την εκπαίδευση»  στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, CPV : 30200000-1 Εξοπλισμός Η/Υ & Προμήθειες» με κωδικό (MIS ΤΑ 5161711 ) ως εξής:

Α. Ορίζουμε νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στον Ανοικτό, Διεθνή, Ηλεκτρονικό, Διαγωνισμό 5/2022, με αριθμό διακήρυξης 1639/27-05-2022 (ΑΔΑΜ Διακήρυξης  22PROC010641318, αριθμό Προκήρυξης στην ΕΕ  2022/S  102-283326 )  έως και την Παρασκευή 01-07-2022 και ώρα 11:30.

Β. Ορίζουμε νέα ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.  Η νέα ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού  είναι την  01/07/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30. (Συστημικός Αύξοντας Αριθμός: 161860,161883,161884 )

Διορθωτική Προκήρυξη εστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

  1. Α.Π. 1928/22-06-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
  2. ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ENOTICE)

 

 

Τροποποίηση Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια εξοπλισμού ρομποτικής και STEM για την εκπαίδευση
Μετάβαση στο περιεχόμενο