Διακήρυξη με αριθμό: 2/2021
 
Ανοιχτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την  «Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού σε εκπαιδευτικές μονάδες επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης»
 
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Το φυσικό αντικείμενο του Έργου συνίσταται στην προμήθεια, και όπου απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές, στην  εγκατάσταση του εξοπλισμού εργαστηρίων επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων στις αντίστοιχες μονάδες επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων (ΕΠΑ.Λ., E.K., Δ.Ι.Ε.Κ. και Σ.Δ.Ε) των Περιφερειακών Ενοτήτων Έβρου, Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ο εν λόγω εξοπλισμός αποσκοπεί στην αναβάθμιση του εργαστηριακού εξοπλισμού των εκπαιδευτικών μονάδων, θα καλύπτει τις απαιτήσεις του αναλυτικού προγράμματος σπουδών των ειδικοτήτων και θα συνάδει με τις σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές και τις τεχνικές εκπαιδευτικές πρακτικές για την ομαλή λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας παρέχοντας στους μαθητές/σπουδαστές εξειδικευμένη τεχνική και επαγγελματική γνώση.
 
Η παρούσα διακήρυξη διαιρείται και θα υλοποιηθεί σε δέκα (10) τμήματα.
 
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :
Τμήμα 1: 30200000-1 Εξοπλισμός Η/Υ & προμήθειες
– Τμήματα 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10: 38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός & ακριβείας.
 
Προϋπολογισμός: Η συνολική εκτιμώμενη αξία των συμβάσεων ανέρχεται στο ποσό του 1.999.994,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %  (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 1.612.898,39 € και ΦΠΑ: 387.095,61 €).
 
Χρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 2014-2020» (Κωδικός ΣΑΕ: 2020ΕΠ03110009) – Άξονας Προτεραιότητας 3 «Υποδομές ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και ενίσχυσης της Κοινωνικής συνοχής». Πράξη: Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού σε εκπαιδευτικές μονάδες επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» (MIS 5050751) – Υποέργο 1.
 
Χρόνος και Τόπος Υποβολής Προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψήφιους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.
 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 31/03/2022 και ώρα 11:30
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το σχετικό Τεύχος Διακήρυξης και οποιοδήποτε άλλο σχετικό με τον Διαγωνισμό έγγραφο, άνευ αντιτίμου, από τη διαδικτυακή σελίδα του ΕΣΗΔΗΣ ή την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων) www.epiteliki.minedu.gov.gr.
 
Απόφαση Διενέργειας: 464/21-02-2022
 
Προκήρυξη Σύμβασης: 2022/S 040-100970
 
Αναλυτικό Τεύχος Διακήρυξης: 560/25-02-2022
 
Περίληψη Διακήρυξης: 561/07-02-2022
 
Τεύχος Διακήρυξης σε επεξεργάσιμη μορφή: 560/25-02-2022
 
 
Ανοιχτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την «Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού σε εκπαιδευτικές μονάδες επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης»
Μετάβαση στο περιεχόμενο