Τίτλος

«SUB.5 Προμήθεια εξοπλισμού ρομποτικής και STEM για την εκπαίδευση»

Υπουργείο Ευθύνης:

Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Φορέας Υλοποίησης

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Προϋπολογισμός 

30.122.049,00€

Ταμείο

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ)

Περιγραφή

Το αντικείμενο του Έργου συνίσταται στην προμήθεια σετ ρομποτικής, σε σχολικές μονάδες όλης της επικράτειας (οριζόντια παρέμβαση).

Η ενδεικτική κατανομή σε βαθμίδες εκπαίδευσης έχει ως ακολούθως:

 • Σετ ρομποτικής νηπιαγωγείου: 30.407 σε σύνολο 5.009 σχολικών μονάδων
 • Σετ ρομποτικής 1 δημοτικού (Α-Δ δημοτικού): 30.279 σε σύνολο 4.370 σχολικών μονάδων
 • Σετ ρομποτικής 2α δημοτικού (Ε-ΣΤ δημοτικού): 28.932 σε σύνολο 4.357 σχολικών μονάδων
 • Σετ ρομποτικής 2β δημοτικού (Ε-ΣΤ δημοτικού): 28.932 σε σύνολο 4.357 σχολικών μονάδων
 • Σετ ρομποτικής 3α γυμνασίου: 21.093 σε σύνολο 1.903 σχολικών μονάδων
 • Σετ ρομποτικής 3β γυμνασίου: 21.093 σε σύνολο 1.903 σχολικών μονάδων
 • Σετ ρομποτικής 3γ γυμνασίου: 16.376 σε σύνολο 1.903 σχολικών μονάδων

Στόχοι

Οι στόχοι της προμήθειας είναι:

 • ο εκσυγχρονισμός της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και η καλλιέργεια ήπιων δεξιοτήτων.
 • η επίτευξη ενός ψηφιακού εκπαιδευτικού μοντέλου χωρίς αποκλεισμούς στην Ελλάδα, το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την οικοδόμηση μιας ανθεκτικής και εξωστρεφούς ελληνικής οικονομίας.
 • ο ψηφιακός μετασχηματισμός της εκπαίδευσης, δίνοντας τη δυνατότητα στους μαθητές να εργάζονται ομαδοσυνεργατικά στην κατασκευή και τον προγραμματισμό νέων project.
 • η δημιουργία ενός νέου περιβάλλοντος εργασίας για τους μαθητές που είναι έντονα παρακινητικό, ευνοεί τη στρατηγική δοκιμής – πλάνης, αναδεικνύει παραδεκτές προσεγγίσεις και λύσεις και όχι μία και μοναδική σωστή λύση, υποστηρίζει μεταγνωστικές διεργασίες μάθησης, δεδομένου ότι η προγραμματιστική δραστηριότητα οδηγεί στη συγκρότηση, την ανάλυση και την εξωτερίκευση νοητικών διεργασιών.

Αποτελέσματα

Αναμενόμενα Οφέλη Πράξης:

Η εκπαιδευτική Ρομποτική έχει θετικές επιπτώσεις εκτός από το γνωστικό τομέα και στο συναισθηματικό (αυτοπεποίθηση, αυτοεκτίμηση) και κοινωνικό (κοινωνικοποίηση, απομυθοποίηση δυσκολίας). Επιπλέον, με την ένταξη της ρομποτικής στη διδασκαλία, ο εκπαιδευτικός μπορεί να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη και άλλων κρίσιμων δεξιοτήτων όπως:

 • στην εξοικείωση των μαθητών με τον Προγραμματισμό και την Τεχνολογία
 • στην προώθηση της εκπαιδευτικής καινοτομίας
 • στην ενίσχυση της ομαδικής εργασίας
 • στη μύηση των μαθητών στην επίλυση προβλημάτων (ανάλυση, σχεδίαση, υλοποίηση, δοκιμή και πειραματισμός, αξιολόγηση)
 • στην απόκτηση της ικανότητας της οργάνωσης και της διαχείρισης έργου (διαχείριση χρόνου, κατανομή έργου και πόρων)
 • στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και πολύτιμων νοητικών δεξιοτήτων (αναλυτική και συνθετική σκέψη, δημιουργικότητα, κριτική σκέψη)

Η Πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU.

SUB.5 Προμήθεια εξοπλισμού ρομποτικής και STEM για την εκπαίδευση
Μετάβαση στο περιεχόμενο