Διακήρυξη με αριθμό: 3/2022

Ανοιχτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός «Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας αποφάσισε την προκήρυξη και διενέργεια Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια και όπου απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές, η εγκατάσταση του εξοπλισμού εργαστηρίων επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων στις αντίστοιχες μονάδες επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων (ΕΠΑ.Λ., Δ.Ι.Ε.Κ. και Σ.Δ.Ε) -εφεξής «μονάδες εκπαίδευσης»- των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με σκοπό την ενίσχυση των ανωτέρω εργαστηρίων καθώς και τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των διδακτικών πρακτικών στην επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και εκπαίδευση ενηλίκων.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):

Τμήμα 1: 30200000-1 Εξοπλισμός Η/Υ & προμήθειες

Τμήμα 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 και 12: 38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός & ακριβείας.

Η προμήθεια αφορά στην κάλυψη του ελάχιστου αναγκαίου εξοπλισμού για την ομαλή λειτουργία των μονάδων εκπαίδευσης, ώστε να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις τεχνολογικά εξελισσόμενες απαιτήσεις μόρφωσης και κατάρτισης που επιτάσσει η σύγχρονη εποχή. Οι συγκεκριμένες ανάγκες προέκυψαν ύστερα από καταγραφή αναγκών που πραγματοποιήθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και τη Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Η παραπάνω προμήθεια εντάσσεται ως Υποέργο 1 στην Πράξη «Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (κωδικός ΟΠΣ: 5050747) στον Άξονα Προτεραιότητας 10 «Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους.

Προϋπολογισμός του Διαγωνισμού

 Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (και τα 12 Τμήματα) ανέρχεται στο ποσό των 5.219.782,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 4.209.501,61€ και ΦΠΑ: 1.010.280,39€).

Ο προϋπολογισμός, ανά τμήμα, έχει ως εξής:

Τμήμα 1 – Πληροφορικής, 1.476.250,00€ προ ΦΠΑ (1.830.550,00€ με ΦΠΑ 24%)

Τμήμα 2 – Ηλεκτρονικής, 375.741,13€ προ ΦΠΑ (465.919,00€ με ΦΠΑ 24%)

Τμήμα 3 – Ηλεκτρολογίας, 125.806,45€ προ ΦΠΑ (156.000,00€ με ΦΠΑ 24%)

Τμήμα 4 – Εργαλειομηχανών CNC, 120.967,74€ προ ΦΠΑ (150.000,00€ με ΦΠΑ 24%)

Τμήμα 5 – Μηχανολογίας, 31.564,52€ προ ΦΠΑ (39.140,00€ με ΦΠΑ 24%)

Τμήμα 6 – Οχημάτων, 451.132,26€ προ ΦΠΑ (559.404,00€ με ΦΠΑ 24%)

Τμήμα 7 – Ψύξης – Θέρμανσης, 205.520,16€ προ ΦΠΑ (254.845,00€ με ΦΠΑ 24%)

Τμήμα 8 – Γεωπονίας, 315.600,81€ προ ΦΠΑ (391.345,00€ με ΦΠΑ 24%)

Τμήμα 9 – Υγείας και  Πρόνοιας, 551.586,29€ προ ΦΠΑ (683.967,00€ με ΦΠΑ 24%)

Τμήμα 10 – Δομικών Έργων – Εφαρμοσμένων Τεχνών, 64.041,94€ προ ΦΠΑ (79.412,00€ με ΦΠΑ 24%)

Τμήμα 11 – Εκπαιδευτικών Διατάξεων Ηλεκτρολογίας, 390.483,87€ προ ΦΠΑ (484.200,00€ με ΦΠΑ 24%)

Τμήμα 12 – Ναυτιλιακών, 100.806,45€ προ ΦΠΑ (125.000,00€ με ΦΠΑ 24%)

Χρόνος και Τόπος Υποβολής Προσφορών

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.  Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψήφιους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορώνΣτις 28-3-2022, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 15:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το σχετικό Τεύχος Διακήρυξης και οποιοδήποτε άλλο σχετικό με τον Διαγωνισμό έγγραφο, άνευ αντιτίμου, από τη διαδικτυακή σελίδα του ΕΣΗΔΗΣ ή την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων) www.epiteliki.minedu.gov.gr.

Απόφαση Διενέργειας: 406/15-02-2022

Προκήρυξη Σύμβασης: 2022/S 037-094975

Αναλυτικό Τεύχος Διακήρυξης: 475/22-02-2022

Περίληψη Διακήρυξης: 476/22-02-2022

Τεύχος Διακήρυξης σε επεξεργάσιμη μορφή 

ΕΕΕΣ

Ανοιχτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός «Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»
Μετάβαση στο περιεχόμενο