Διακήρυξη με αριθμό: 6/2021

Ανοιχτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για την επιλογή Αναδόχου για το Υποέργο 1 «Ενίσχυση της ελκυστικότητας της ΕΕΚ» της Πράξης «Ενίσχυση της ελκυστικότητας της ΕΕΚ» με Κωδικό ΟΠΣ 5092231 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

Αντικείμενο Διαγωνισμού: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσεων επικοινωνίας για την ελκυστικότητα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης από την υπογραφή της και έως 31/7/2023, που περιλαμβάνει τις κάτωθι τέσσερις (4) Δράσεις:

Δράση 1: Δημιουργικός Σχεδιασμός και Παραγωγή Έντυπου, Οπτικοακουστικού και Λοιπού Προωθητικού και Ενημερωτικού Υλικού

Δράση 2: Συνδυασμένες Ενέργειες Προβολής και Δημοσιότητας στα ΜΜΕ

Δράση 3: Συνδυασμένες Ενέργειες Προβολής και Δημοσιότητας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και το Διαδίκτυο

Δράση 4: Σχεδιασμός και Οργάνωση Εκδηλώσεων

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :

– 79341100-7 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαφήμισης και 7

– 9341000-6 «Υπηρεσίες διαφήμισης»

Προϋπολογισμός: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό 1.423.145,16 (ένα εκατομμύριο,  τετρακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες, εκατόν σαράντα πέντε ευρώ και δέκα έξι λεπτά) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 1.764.700,00).

Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» (Κωδικός ΣΑΕ: 2021ΣΕ34510090) – Πράξη: «Ενίσχυση της ελκυστικότητας της ΕΕΚ», κωδ. ΟΠΣ 5092231 – Υποέργο 1 (Απόφαση Ένταξης: αρ. 2173/01/06/2021 με ΑΔΑ: 9ΨΩΒ46ΜΤΛΡ-ΞΤΠ).  

Χρόνος και Τόπος Υποβολής Προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψήφιους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. (Συστημικός Αύξοντας Αριθμός:  153956)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 16/02/2022 και ώρα 11:30 πμ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το σχετικό Τεύχος Διακήρυξης και οποιοδήποτε άλλο σχετικό με τον Διαγωνισμό έγγραφο, άνευ αντιτίμου, από τη διαδικτυακή σελίδα του ΕΣΗΔΗΣ ή την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων) www.epiteliki.minedu.gov.gr.

Απόφαση Παροχής Διευκρινίσεων 317/08-02-2022

Απόφαση Διενέργειας: 34/11-01-2022

Προκήρυξη Σύμβασης: 2022/S 010-019929

Αναλυτικό Τεύχος Διακήρυξης: 71/14-01-2022

Περίληψη Διακήρυξης: 72/14-01-2022

Παραρτήματα Τεύχους σε επεξεργάσιμη μορφή

ΕΕΕΣ

Ανοιχτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για την επιλογή Αναδόχου για το Υποέργο 1 «Ενίσχυση της ελκυστικότητας της ΕΕΚ» της Πράξης «Ενίσχυση της ελκυστικότητας της ΕΕΚ» με Κωδικό ΟΠΣ 5092231 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»
Μετάβαση στο περιεχόμενο