Διακήρυξη με αριθμό: 8/2021

Ανοιχτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την  Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ σε Δομές Εκπαίδευσης και Σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Αντικείμενο Διαγωνισμού: Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια και όπου απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές, η εγκατάσταση και επίδειξη του εξοπλισμού ΤΠΕ σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και δομές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Νομών  Έβρου, Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης και Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με σκοπό την ενίσχυση της χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας κατά τη διδακτική πράξη στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση καθώς και τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του εξοπλισμού των δομών εκπαίδευσης (ΔΠΕ, ΔΔΕ, ΠΔΕ, ΚΕΣΥ, ΠΕΚΕΣ, ΚΠΕ).

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 30200000 Εξοπλισμός Η/Υ & προμήθειες.

Προϋπολογισμός: : Η συνολική εκτιμώμενη αξία των συμβάσεων ανέρχεται στο ποσό των 999.700,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 806.209,68€ και ΦΠΑ : 193.490,32€).

Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με Κωδικό (ΣΑ) ΕΠ0311.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με ΣΑΕ 2017ΕΠ03110004.

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο2 «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ σε Δομές Εκπαίδευσης και  Σχολικές Μονάδες ειδικής αγωγής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» της Πράξης: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ Προσχολικής, Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία – Θράκη 2014-2020» – με βάση την με αρ. πρωτ. 5146/04-10-2021 (ΑΔΑ: 657Α7ΛΒ-ΤΒ2) 3η τροποποίηση της απόφασης ένταξης της Πράξης του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και έχει λάβει κωδικό MIS: 5002339. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης -ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ

Χρόνος και Τόπος Υποβολής Προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψήφιους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. (Συστημικός Αύξοντας Αριθμός: 153827 )

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 21/02/2022 και ώρα 11:30 πμ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το σχετικό Τεύχος Διακήρυξης και οποιοδήποτε άλλο σχετικό με τον Διαγωνισμό έγγραφο, άνευ αντιτίμου, από τη διαδικτυακή σελίδα του ΕΣΗΔΗΣ ή την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων) www.epiteliki.minedu.gov.gr.

Απόφαση Διενέργειας: 73/14-01-2022

Προκήρυξη Σύμβασης: 2022S 013-028569

Αναλυτικό Τεύχος Διακήρυξης: 112/19-01-2022

Περίληψη Διακήρυξης: 113/19-01-2022

Παραρτήματα ΙΙ σε επεξεργάσιμη μορφή

Παραρτήματα ΙΙΙ σε επεξεργάσιμη μορφή

Παραρτήματα IV σε επεξεργάσιμη μορφή

ΕΕΕΣ

Ανοιχτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ σε Δομές Εκπαίδευσης και Σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Μετάβαση στο περιεχόμενο