Τίτλος
Ενίσχυση της ελκυστικότητας της ΕΕΚ (MIS: 5092231)

Φορέας Υλοποίησης
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας Υ.ΠΑΙ.Θ.

Προϋπολογισμός
1.764.700,00€

Διαρθρωτικό Ταμείο
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

Περιγραφή
Η πράξη αφορά στην ενίσχυση της ελκυστικότητας της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ). Στρατηγική προτεραιότητα και στη χώρα μας αποτελεί η ανάδειξη της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης από λύση ανάγκης για λίγους, σε συνειδητή επιλογή και εργαλείο απασχόλησης για πολλούς, με σκοπό την προσέλκυση εκπαιδευομένων που συνειδητά επιλέγουν τον συγκεκριμένο δρόμο επαγγελματικής ανέλιξης και ταυτόχρονα την μετατόπιση της κοινής γνώμης για την αξία και τη συμβολή της ΕΕΚ στην  κοινωνία συνολικά. Είναι βέβαιο ότι με βάση και την ευρωπαϊκή εμπειρία οι συντονισμένες παρεμβάσεις στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) και τη Διά Βίου Μάθηση (ΔΒΜ) θα συνδεθούν άμεσα με την αύξηση της παραγωγικότητας και της οικονομικής μεγέθυνσης και την ταυτόχρονη μείωση του ποσοστού ανεργίας και κυρίως των νέων. Η ανάπτυξη ενός συνεκτικού στρατηγικού επικοινωνιακού σχεδίου αποτελεί κρίσιμη διαδικασία για την επιτυχία του εγχειρήματος της βελτίωσης της ελκυστικότητας της ΕΕΚ και για την ανάπτυξη των νέων πολιτικών ΕΕΚ. Η ανάπτυξη του εν λόγω πλάνου θα συντελέσει στη διαμόρφωση του οδικού χάρτη των ενεργειών που θα καταστήσουν αποτελεσματική την ελκυστικότητα της ΕΕΚ.

Στόχοι
Η ενίσχυση της ελκυστικότητας της ΕΕΚ στοχεύει:

  • Στην διευκόλυνση της ομαλής υλοποίησης των απαιτούμενων δράσεων προβολής και επικοινωνίας, δίνοντας τον απαραίτητο χρόνο για τη σταδιακή ωρίμανση των νέων πολιτικών ΕΕΚ, καθώς και των θεσμικών παρεμβάσεων που απαιτούνται για την επιχειρησιακή ανάπτυξη των νέων πολιτικών ΕΕΚ οι οποίες και θα προβληθούν.
  • Στη διαμόρφωση μιας δομημένης προσέγγισης, η οποία θα είναι κατανοητή και αρκετά σαφής εξαρχής, με παράλληλη αποφυγή υλοποίησης αποσπασματικών δράσεων. Η προσέγγιση αυτή θα βασίζεται στην τεκμηριωμένη επιλογή στοχευμένων δράσεων προβολής και επικοινωνίας, καθώς και σε ετήσιο επικοινωνιακό σχεδιασμό, που θα οδηγήσει στην επίτευξη των στόχων του Στρατηγικού Πλάνου, στα αναμενόμενα αποτελέσματα, και κατ’ επέκταση, θα επιφέρει τις αντίστοιχες επιπτώσεις ως προς τη βελτίωση της ελκυστικότητας της ΕΕΚ.

Αποτελέσματα
Αναμενόμενα Οφέλη:

  • Αύξηση της παραγωγικότητας και της οικονομικής μεγέθυνσης.
  • Μείωση του ποσοστού ανεργίας των νέων.
  • Βελτίωση της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας.
  • Διευκόλυνση της μετάβασης από την εκπαίδευση στην εργασία.
  • Ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και των συστημάτων κατάρτισης και της ποιότητάς τους.
  • Βελτίωση του επιχειρηματικού και εργασιακού περιβάλλοντος.

 

Ενίσχυση της ελκυστικότητας της ΕΕΚ (MIS: 5092231)
Μετάβαση στο περιεχόμενο