Τίτλος
Αναβάθμιση Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού σε Σχολικές Μονάδες και Εξοπλισμού Υποδομών σε Δομές Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (MIS: 5125500)

Φορέας Υλοποίησης
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας Υ.ΠΑΙ.Θ.

Προϋπολογισμός
3.100.000,00€

Διαρθρωτικό Ταμείο
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Περιγραφή
Η πράξη αφορά στην  αναβάθμιση εξοπλισμού σε σχολικές μονάδες και δομές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Νομών Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με σκοπό την ενίσχυση της χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας κατά τη διδακτική πράξη στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση καθώς και τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του εξοπλισμού των δομών εκπαίδευσης (Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) – Σχολικά Εργαστήρια Φυσικών Επιστημών (ΣΕΦΕ)   των Γυμνασίων – Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ) – Πόλοι Εκπαιδευτικής Καινοτομίας Τεχνολογιών Πληροφορικής  ΚΑΙ  Επικοινωνιών (ΠΕΚΤΠΕ) – Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) – Κέντρα Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) – Αίθουσες «αισθητηριακής ολοκλήρωσης» στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) – Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια και Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΝΕΕΓΥΛ),  Εξοπλισμός εργαστηρίων – Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης). 

Στόχοι
Η αναβάθμιση εξοπλισμού σχολικών μονάδων και δομών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας μέσω της προμήθειας ειδών εξοπλισμού τα οποία ομαδοποιούνται στα ακόλουθα τμήματα: 1. Διάφορα είδη, 2. ΤΠΕ.

Η προμήθεια συνοπτικά περιλαμβάνει εξοπλισμό ΤΠΕ που αφορά στην κάλυψη των αναγκών χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας σε όλα τα στάδια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, προκειμένου το σχολείο να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις τεχνολογικά εξελισσόμενες απαιτήσεις μόρφωσης και κατάρτισης που επιτάσσει η σύγχρονη εποχή καθώς και  αναγκαίο εξοπλισμό για την ομαλή λειτουργία των δομών εκπαίδευσης.

Αποτελέσματα
Αναμενόμενα Οφέλη Πράξης:

  • Βελτίωση των επιδόσεων των μαθητών.
  • Διαμόρφωση θετικής στάσης προς τη μάθηση.
  • Βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας.
  • Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, ενίσχυση της προσωπικότητας.
  • Ολοκληρωμένη και σε βάθος αναμόρφωση του ευρύτερου παιδαγωγικού πλαισίου.
  • Αξιοποίηση των διαθέσιμων ψηφιακών εκπαιδευτικών υλικών και εργαλείων.
  • Επωφελής χρησιμοποίηση της τεχνογνωσίας που έχουν λάβει αρκετοί εκπαιδευτικοί στο πλαίσιο των επιμορφωτικών προγραμμάτων.
  • Βελτίωση των εκπαιδευτικών υποδομών, με στόχο τη μείωση των εδαφικών ανισοτήτων, την ενίσχυση της εκπαίδευσης χωρίς διακρίσεις και την πρόληψη της σχολικής διαρροής.

 

Αναβάθμιση Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού σε Σχολικές Μονάδες και Εξοπλισμού Υποδομών σε Δομές Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (MIS: 5125500)
Μετάβαση στο περιεχόμενο