Τίτλος
Ένταξη Προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα (με κωδικό ΟΠΣ 5002810)

Φορέας Υλοποίησης
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του Υ.ΠΑΙ.Θ. με συνδικαιούχους φορείς το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) Διόφαντος και την Αυτοτελή Διεύθυνση Κτηριακής και Υλικοτεχνικής Υποδομής (ΑΔΙΚΤΥΥΠ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο Προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται το ποσό των 17.998.204,63 ευρώ. Η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχεται σε 13.498.653,47 € και αντιστοιχεί σε 75% επί της επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης

Διαρθρωτικό Ταμείο
Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης

Περιγραφή/Στόχοι/Αποτελέσματα
Αντικείμενο της Δράσης αποτελεί η υποστήριξη της ένταξης των παιδιών πολιτών τρίτων χωρών στο εκπαιδευτικό σύστημα.
Στόχος της Δράσης είναι να συμβάλλει στην ομαλότερη ενσωμάτωση των παιδιών αυτών στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και εν τέλει στη βελτίωση της κοινωνικής συνοχής. Η λειτουργικότητα της Δράσης εξασφαλίζεται από τις Δομές Υποδοχής και Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ) στις Δ/νσεις Π.Ε και Δ.Ε. της χώρας και με το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό. Η εκπαίδευση αφορά κυρίως στην εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας και της οργάνωσης προγραμμάτων, εκπαιδευτικών παρεμβάσεων και πολιτιστικών δραστηριοτήτων.
Η υλοποίηση της Δράσης επιτυγχάνεται μέσω των ακόλουθων κύριων ενεργειών:

  • Υποστήριξη στελέχωσης των Δ.Υ.Ε.Π. με Εκπαιδευτικό Προσωπικό (αναπληρωτές εκπαιδευτικοί), με Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) και με Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ)
  • Υποστήριξη της υλοποίησης και του συντονισμού της Δράσης
  • Προβολή και Δημοσιότητα Δράσης
  • Προμήθεια Αναλώσιμων σχολικών ειδών απαιτουμένων για τη λειτουργία των Δ.Υ.Ε.Π.
  • Προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένων μονάδων προσχολικής ηλικίας εντός δομών φιλοξενίας

Αναμενόμενα Οφέλη της Δράσης είναι η πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα των παιδιών πολιτών τρίτων χωρών χωρίς διακρίσεις. Επίσης, η επίτευξη ομαλότερης ενσωμάτωσής των παιδιών πολιτών τρίτων χωρών στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και η βελτίωση της κοινωνικής συνοχής. Ωφελούμενος πληθυσμός της εν λόγω Δράσης είναι τα παιδιά πολιτών τρίτων χωρών καθώς και οι οικογένειες των παιδιών πολιτών τρίτων χωρών.

Αφίσα (pdf 9.8ΜΒ)

Ένταξη Προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα (Σχολικά έτη: 2017-2018 έως 2021-2022)
Μετάβαση στο περιεχόμενο