Αντικείμενο Διαγωνισμού: Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών για τη σύνταξη ενός συνολικού προγράμματος επικοινωνίας της δράση Study in Greece, προκειμένου να προσδιοριστούν με ακρίβεια οι επικοινωνιακές προτεραιότητες με βάση τις αντίστοιχες ανάγκες, να διαμορφωθεί μια ενιαία εικόνα και ταυτότητα για όλες τις δράσεις που αφορούν στην προβολή των Ελληνικών Πανεπιστημίων στο εξωτερικό με σκοπό την αύξηση της αναγνωρισιμότητας του brand SiG και να καθοριστούν οι προδιαγραφές για την αποτελεσματική σφαιρική, ενιαία και ολοκληρωμένη (integrated) επικοινωνία της καθορισμένης μηνυματολογίας μέσα από όλα τα επιλεγμένα κανάλια.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 79341100-7 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαφήμισης

Προϋπολογισμός: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των σαράντα εννέα χιλιάδων εβδομήντα τριών ευρώ (49.073,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 39.575,00€, ΦΠΑ 24%: 9.498,00€).

Χρηματοδότηση: Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας (ΑΠ) 6, 8 και 9 του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020. Η χρηματοδότηση γίνεται από το Υποέργο 2 «Ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου προώθησης και επικοινωνίας (communication plan)» της Πράξης «Study in Greece: Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση των Ελληνικών Πανεπιστημίων» με Κωδικό ΟΠΣ 5071330 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020».

Χρόνος και Τόπος Υποβολής Προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται σε έντυπη μορφή με βάση τις απαιτήσεις της διακήρυξης, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος προσφοράς) στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, Ανδρέα Παπανδρέου 37, ΤΚ 151 80 Μαρούσι, Γραφείου Πρωτοκόλλου (1031, 1ος όροφος).

Οι προσφορές υποβάλλονται είτε:

(α) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, είτε

(β) με ταχυδρομική αποστολή τους μέσω συστημένης επιστολής ή με courier προς την Αναθέτουσα Αρχή.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 14/06/2021 και ώρα 13:00

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το σχετικό Τεύχος Διακήρυξης και οποιοδήποτε άλλο σχετικό με τον Διαγωνισμό έγγραφο, άνευ αντιτίμου, από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων) www.epiteliki.minedu.gov.gr.

Απόφαση Διενέργειας: 2092/25-05-2021

Αναλυτικό Τεύχος Διακήρυξης: 2093/25-05-2021

Περίληψη Διακήρυξης: 2094/25-05-2021

Παραρτήματα Τεύχους σε επεξεργάσιμη μορφή

Συνοπτικός Διαγωνισμός (Άρθρο 117 του ν. 4412/2016) για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών σύνταξης Προγράμματος Επικοινωνίας (communication plan) για το Υποέργο 2 «Ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου προώθησης και επικοινωνίας (communication plan)» της Πράξης «Study in Greece: Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση των Ελληνικών Πανεπιστημίων»
Μετάβαση στο περιεχόμενο